Thi đua - khen thưởng
Hướng dẫn Bình xét thi đua công tác Đoàn năm học 2015-2016

   

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ

DU LỊCH THANH HÓA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


Thanh Hoá, ngày  21 tháng 4 năm 2016

 

HƯỚNG DẪN

Bình xét thi đua công tác Đoàn năm học 2015-2016

 
 

 

 

Căn cứ Quyết định số 295-QĐ/TWĐTN ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Ban thường vụ Trung ương Đoàn về việc "Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2012 - 2017”

Căn cứ Quyết định số 4479/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Thực hiện công văn số 67/HD-LN ngày 21/4/2016Chương trình số17/CT-LN ngày 2/9/2015 của Liên ngành Sở Giáo dục và Đào tạo - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Hội Chữ thập đỏ về việc “phối hợp hoạt động giữa Sở Giáo dục và Đào tạo - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Hội Chữ thập đỏ năm học 2015 - 2016”; BCH Đoàn trường hướng dẫn bình xét thi đua khen thưởng khối trường năm học 2015 - 2016 như sau:

I. Các danh hiệu thi đua do Trung ương Đoàn xét và trao tặng.

1. Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn.

a. Tập thể:

* Khối Đại học, Cao đẳng:

Số lượng đề nghị:  Không quá 4 đơn vị. Trong đó:

 - Đại học, cao đẳng trực thuộc Tỉnh đoàn: 02 đơn vị

 - Cao đẳng trực thuộc huyện, thị, Thành phố, đơn vị trực thuộc: 02 đơn vị

 Tiêu chuẩn:

- Đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, năm học 2015 - 2016; Đạt từ 400 điểm đến dưới 450 điểm.

- Năm học 2014 - 2015 được tặng Cờ của Đoàn cấp tỉnh hoặc 02 năm liên tục (2013-2014; 2014-2015) nhận Bằng khen của BCH Tỉnh đoàn.

 Tặng cho cơ sở Đoàn trực thuộc các trường Đại học, Cao đẳng

  Số lượng đề nghị:  Mỗi đơn vị không quá 03 tập thể. Riêng Đại học Hồng Đức 05 tập thể; Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cao đẳng Y tế 04 tập thể.

 Tiêu chuẩn: Có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, năm học 2015 - 2016. Trong năm 2015 được nhận Bằng khen của BCH Tỉnh đoàn hoặc 2 năm học (2013- 2014; 2014- 2015) liên tục được nhận Giấy khen của BCH Đoàn trường.

b. Cá nhân:

Số lượng đề nghị: Mỗi đơn vị đề nghị không quá 5 cá nhân. Riêng trường Đại học Hồng Đức đề nghị không quá 10 cá nhân; trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cao đẳng Y tế 7 cá nhân.

Tiêu chuẩn:

+ Tặng cho Bí Thư, Phó Bí thư Đoàn của các trường Đại học, Cao đẳng đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên và được tặng Cờ của BCH Tỉnh đoàn năm học 2015 - 2016 trở lên (Tập thể Đoàn trường được nhận Cờ của BCH Tỉnh đoàn trong năm học 2015 - 2016 trở lên thì Bí thư và Phó Bí thư Đoàn trường được BTV Tỉnh Đoàn đề nghị BCH Trung ương Đoàn tặng Bằng khen)

+ Tặng cho các cá nhân cán bộ, ĐVTN đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn; đoạt giải cao trong các cuộc thi do Nhà nước, các bộ, ngành, các đoàn thể tổ chức cấp toàn quốc; có sáng kiến, sáng chế, nghiên cứu khoa học, giải pháp kỹ thuật, công nghệ có giá trị cao được các cấp có thẩm quyền công nhận. Cán bộ, đoàn viên, thanh niên lập được thành tích đột xuất trong phòng chống thiên tai, hành động dũng cảm cứu người, phòng chống tội phạm…

Trường hợp khác:

- Tặng cho tập thể đoạt giải cao trong các cuộc thi do Nhà nước, các bộ, ngành, các đoàn thể tổ chức cấp toàn quốc; có sáng kiến, sáng chế, nghiên cứu khoa học, giải pháp kỹ thuật, công nghệ có giá trị cao được các cấp có thẩm quyền công nhận. Tập thể lập được thành tích đột xuất trong phòng chống thiên tai, hành động dũng cảm cứu người, phòng chống tội phạm…

- Tặng cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi đoạt giải cao trong các cuộc thi do Nhà nước, các bộ, ngành, các đoàn thể tổ chức cấp toàn quốc; có sáng kiến, sáng chế, nghiên cứu khoa học, giải pháp kỹ thuật, công nghệ có giá trị cao được các cấp có thẩm quyền công nhận. Cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi lập được thành tích đột xuất trong phòng chống thiên tai, hành động dũng cảm cứu người, phòng chống tội phạm…

II. Các hình thức khen thưởng của Tỉnh đoàn (Dành cho khối Đại học, Cao đẳng)

1. Cờ của BCH Tỉnh Đoàn

* Tặng cho Đoàn trường Đại học, Cao đẳng

Tiêu chuẩn:

+ Đơn vị được nhận Bằng khen của BCH Tỉnh đoàn năm học 2014 – 2015;

+ Đạt điểm tối thiểu năm học 2015-2016 là 350 điểm.

* Tặng cho Đoàn cấp cơ sở trực thuộc Đại học, Cao đẳng:

Là đơn vị có 01 năm nhận Giấy khen của Liên ngành cấp tỉnh hoặc Bằng khen của BCH Tỉnh đoàn. Có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, năm học 2015 – 2016.

2. Bằng khen của BCH Tỉnh đoàn

a. Tập thể:

- Các trường Đại học, Cao đẳng: Tặng cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2015-2016; Đạt điểm tối thiểu 350 điểm

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc Đại học, Cao đẳng:

 Tiêu chuẩn: Là đơn vị có 01 năm nhận giấy khen của Liên ngành cấp tỉnh hoặc Bằng khen của BCH Tỉnh đoàn; đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2015-2016.

Số lượng đề nghị: Mỗi đơn vị đề nghị không quá 6 tập thể. Riêng Đại học Hồng Đức 08 tập; Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cao đẳng Y tế 07 tập thể.

b. Cá nhân

 Tiêu chuẩn:

+  Tặng cho Bí Thư, Phó Bí thư Đoàn của các trường Đại học, Cao đẳng đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên và được tặng Bằng khen của BCH Tỉnh đoàn năm học 2015 - 2016 trở lên (Tập thể Đoàn trường được nhận Bằng khen của BCH tỉnh đoàn năm học 2015 – 2016  trở lên thì  Bí thư và Phó Bí thư Đoàn trường được nhận Bằng khen của BCH Tỉnh đoàn)

+ Tặng cho cán bộ Đoàn, đoàn viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đoàn, Hội và phong trào thanh niên; trong công tác, lao động, học tập, chiến đấu; đoạt giải cao trong các cuộc thi do tỉnh tổ chức; có sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học được các tổ chức ghi nhận; lập được thành tích đột xuất như: trong các cuộc thi, phòng chống thiên tai, phòng chống tội phạm, dũng cảm cứu người...

Số lượng đề nghị:  Mỗi đơn vị đề nghị không quá 8 cá nhân. Riêng Đại học Hồng Đức 10 cá nhân ; Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cao đẳng Y tế 09 cá nhân.

* Lưu ý: Nếu đơn vị nào đề nghị quá số lượng quy định, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ xét và lấy theo danh sách số thứ tự.

III. ĐIỀU KIỆN, THỜI GIAN VÀ THỦ TỤC KHEN THƯỞNG

1. Điều kiện đề nghị khen thưởng

Các đơn vị được đưa vào diện bình xét ngoài những tiêu chuẩn qui định ở các mức khen thưởng phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Thực hiện tốt việc thu, chi và quản lý quỹ Đoàn, Đội, Hội CTĐ trong trường học.

- Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo: Có đủ báo cáo sơ kết học kỳ I và tổng kết năm học 2015-2016.

2. Hồ sơ

- Biên bản bình xét khen thưởng;

- Danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng (Mỗi hình thức đề nghị khen thưởng lập thành một danh sách riêng);

- Bản khai thành tích phải có xác nhận của Ban Giám hiệu nhà trường, Chi hội Chữ thập đỏ và Đoàn trường.

 - Đối với các hình thức đề nghị Trung ương khen thưởng, hồ sơ phải lập thành 02 bộ.

- Đối với hồ sơ đề nghị tặng các loại Kỷ niệm chương, Huy hiệu và Giải thưởng, hồ sơ lập thành 02 bộ, bản thành tích làm theo mẫu quy định, phải có tờ trình riêng, danh sách riêng và bỏ riêng một túi hồ sơ.

* Lưu ý:

- Đối với các đơn vị đề nghị xếp loại xuất sắc (nhận cờ của Tỉnh đoàn, Bằng khen TƯ Đoàn và cờ TƯ Đoàn): Phải có hồ sơ minh chứng đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của BTV Tỉnh đoàn.

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng, đặc biệt là các hình thức khen thưởng của Trung ương phải có sự đầu tư về nội dung và hình thức. Nội dung báo cáo (tập thể và cá nhân) được viết theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, bản báo cáo có dung lượng thành tích ít nhất từ 5 trang A4 trở lên, đóng bìa. Thành tích đã qua phải có bản phô tô các quyết định kèm theo.

3. Thời gian

- Hồ sơ khen thưởng nộp về Đ/C Nguyễn Thanh Tâm trước ngày 31/5/2016.

T/M BCH ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

 

     (đã ký)

 

Lê Xuân Sơn

 

 

In tin    Gửi email    Phản hồi
"
ĐOÀN THANH NIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA

 

 
@2015 Bản quyền thuộc về Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch
 
Số 561 Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa  
Điện thoại: (0237) 3953 388 - (0237) 3857 421 
Chịu trách nhiệm nội dung: Bí thư Đoàn Thanh niên
Website: http://wwww.dvtdt.edu.vn