Thông báo
Thời khoá biểu học kỳ II năm học 2017-2018

Thứ Buổi Năm 1 KHỐI ĐHSPAN VÀ THANH NHẠC NĂM 2 KHỐI ĐHSPAN VÀ THANH NHẠC NĂM 3 KHỐI ĐHSPAN VÀ THANH NHẠC NĂM 4 KHỐI TRUNG CẤP NĂNG KHIẾU
ĐHSPANK6 ĐHTNK5 ĐHSPANK5 ĐHTNK4 ĐHSPANK4 ĐHTNK3 ĐHSPANK3 ĐH TNK2 TCNK ÂNK28 TCNK ÂNK29 TCNK ÂNK30 TCNK HHK30
  SV 32 10 9 8 9 11 17 9 15 15 14  
                           
2 Sáng Tiếng Anh 2  Tiết 1-3
Cô Tào Thảo
Tuần 1-15
p.405B
Tâm lý học đại cương
Cô Hồng - Cô Vân
Tiết 1 - 3
Tuần 1 - 16
P 202C
Phương pháp dạy học âm nhạc
Cô Oanh
Tiết 1-3
Tuần 1-16
P304C
Thanh nhạc 2 - Nhạc cụ 2
Tiết 4
Piano 1 - Thanh nhạc 4 Thanh nhạc 3 - Nhạc cụ 3 Piano 2 - Thanh nhạc 6 Nghỉ tự đào tạo Thanh nhạc 8 Đọc ghi nhạc 6
Thầy Đỉnh (HT1)
Thầy Thành (HT2,3)
Tiết 1-3
Tuần 1-6
P307B
Thanh nhạc 4 - Nhạc cụ 4 Lý thuyết âm nhạc 2
Thầy Luận
Tiết 1-2
Tuần 1-16
P308B
Thanh nhạc 2 - Nhạc cụ 2
Tiết 3-4
Hình họa đen trắng
Thầy Chung (TC1)
Thầy Trường (TC2)
Tiết 1-2
Tuần 1-16
PTH CS2
Chiều Thanh nhạc 1 - Nhạc cụ 1 Thanh nhạc 2 Đường lối cách mạng của ĐCSVN
Cô Tình - Cô Oanh
Tiết 1 - 3
Tuần 1 - 16
P 306  B
Thanh nhạc 2 - Nhạc cụ 2
Tiết 4
Đường lối cách mạng của ĐCSVN
Cô Tình - Cô Oanh
Tiết 1 - 3
Tuần 1 - 16
P 306  B
Thanh nhạc 3 - Nhạc cụ 3 Ký xướng âm 6
Thầy Thành (TC1)
Thầy Huy (TC2)
Tiết 1-4
Tuần 1-16
P303C
Nghỉ tự đào tạo Thanh nhạc 8 Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa
3 Sáng Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lê Nin 2
Cô Thảo - Cô Phượng
Tiết 1 - 2
Tuần 1 - 7
P 301 B
Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lê Nin 2
Cô Thảo - Cô Phượng
Tiết 1 - 2
Tuần 1 - 7
P 301 B
Thanh nhạc 2 - Nhạc cụ 2 Piano 1 - Thanh nhạc 4 Phân tích tác phẩm âm nhạc
Thầy Thành (TC1)
Thầy Dũng (TC2,3)
Tiết 1-3
Tuần 1-16
P302C
Phân tích tác phẩm âm nhạc
Thầy Thành (TC1)
Thầy Dũng (TC2,3)
Tiết 1-3
Tuần 1-16
P302C
Nghỉ tự đào tạo Thanh nhạc 8 Thanh nhạc 6 - Nhạc cụ 6
Chính trị
Cô Hoàng Thảo
Tiết 1-4
Tuần 11-15
P404B
Đọc ghi nhạc 4
Thầy Đỉnh
Tiết 1-3
Tuần 1-16
P203C
Thanh nhạc 2 - Nhạc cụ 2 Bố cục
Thầy Sỹ (TC1)
Thầy Linh (TC2)
Tiết 1-2
Tuần 1-16
PTH CS2
Chiều Phương pháp NCKH
Cô Hà
Tiết 3 - 4
Tuần 1- 16
P 404 B
Điền kinh
Thầy Hanh
Tiết 1-4
Tuần 1-16
SB
Lịch sử âm nhạc phương Đông
Thầy Thành
Tiết 2-4
Tuần 1 - 5
P204C
Nghiệp vụ sư phạm 2
Tuần 13-16
Cô Hồng
Tiết 1-4;   P204C
Lịch sử âm nhạc phương Đông
Thầy Thành
Tiết 2-4
Tuần 1 - 5
P204C
Thanh nhạc 3 - Nhạc cụ 3 Thực hành nghề nghiệp 1
Cô Mỹ Lam
Tiết 1-4
Tuần 1-16
PTH
Lịch sử âm nhạc phương Đông
Thầy Thành
Tiết 2-4
Tuần 1 - 5
Thanh nhạc 8 Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa
4 Sáng Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lê Nin 2
Cô Thảo - Cô Phượng
Tiết 1 - 2
Tuần 1- 16
P 301 B
Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lê Nin 2
Cô Thảo - Cô Phượng
Tiết 1 - 2
Tuần 1- 16
P 301 B
Ký xướng âm 4
Thầy Huy (TC1)
Thầy Dũng (TC2)
Tiết 1-4
Tuần 1-16
P303C
Ký xướng âm 4
Thầy Huy (TC1)
Thầy Dũng (TC2)
Tiết 1-4
Tuần 1-16
P303C
Khiêu vũ
GV thỉnh giảng
Tiết 1-4
Tuần 1-5
P105C
Khiêu vũ
GV thỉnh giảng
Tiết 1-4
Tuần 1-5
P105C
Khiêu vũ
GV thỉnh giảng
Tiết 1-4
Tuần 1-5
P105C
Thanh nhạc 8 Thanh nhạc 6 - Nhạc cụ 6 Lịch sử âm nhạc Việt Nam
Thầy Thành
Tiết 1-2
Tuần 1-9
P308B
Thanh nhạc 4 - Nhạc cụ 4
Tiết 3-4
Đọc ghi nhạc 2
Thầy Đỉnh
Tiết 1-2
P303C
Tin học
Thầy Nam
Tiết 3-4
Tuần 1-16
P504C
Tin học
Thầy Nam
Tiết 3-4
Tuần 1-16
P504C
Chiều Khiêu vũ 2
Thầy Thành Trung
Tiết 1-4
Tuần 1-16
PTH
Tiếng Anh 2
Tiết 2-4
Tuần 1-15
Cô Hạnh
 p.405B
Lịch sử âm nhạc phương Đông
Thầy Thành
Tiết 2-4; Tuần 1 - 5
Nghiệp vụ sư phạm 1
Tuần 6-12
Nghiệp vụ sư phạm 2
Tuần 13-17
Cô Hồng
Tiết 1-4;   P204C
Lịch sử âm nhạc phương Đông
Thầy Thành
Tiết 2-4
Tuần 1 - 5
P204C
Tiếng Anh 2
Tiết 2-4
Tuần 1-15
Cô Hạnh
 p.405B
Tiếng Anh 2
Tiết 2-4
Tuần 1-15
Cô Hạnh
 p.405B
Lịch sử âm nhạc phương Đông
Thầy Thành
Tiết 2-4
Tuần 1 - 5
Thanh nhạc 8 Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa
5 Sáng Ký xướng âm 2
Thầy Đoàn Dũng (TC1)
Thầy Đỉnh (TC2)
 (nhóm SV Lào)
Thầy Đỉnh (TC1)
Thầy Thành (TC2)
(nhóm SV Việt)
Tiết 1-4; Tuần 1-16
P303C; 304C
(Nhóm sinh viên Lào)
Ký xướng âm 2
Thầy Đoàn Dũng (TC1)
Thầy Đỉnh (TC2)
Tiết 1-4
Tuần 1-16
P303C
(Nhóm sinh viên Lào)
Nghiệp vụ  Thực hành nghề nghiệp 1
Cô Mai Ly
Tiết 1-4
Tuần 1-16
PTH
Nghiệp vụ sư phạm 3
Cô Oanh
Tiết 1-4
Tuần 9-16
P302C
Piano 2 - Thanh nhạc 6 Nghỉ tự đào tạo Thanh nhạc 8 Thực hành kỹ thuật biểu diễn Thanh nhạc - Nhạc cụ Thực hành kỹ thuật biểu diễn Thanh nhạc - Nhạc cụ Thanh nhạc 2 - Nhạc cụ 2 Luật xa gần
Thầy Việt Anh
Tiết 1-3
Tuần 5-16
P204C
Chiều Thanh nhạc 1 - Nhạc cụ 1
Tuần 1-5
Lý thuyết âm nhạc 2
Thầy Thành
Tiết 1-3
Tuần 6-16
P303C
Thanh nhạc 1 - Nhạc cụ 1
Tuần 1-5
Lý thuyết âm nhạc 2
Thầy Thành
Tiết 1-3
Tuần 6-16
P303C
Lịch sử âm nhạc phương Đông
Thầy Thành
Tiết 2-4;  Tuần 1 - 5
Phương pháp dạy học âm nhạc
Cô Oanh
Tuần 6-16;  P204C
Lịch sử âm nhạc phương Đông
Thầy Thành
Tiết 2-4
Tuần 1 - 5
P204C
Thanh nhạc 3 - Nhạc cụ 3
Khoa lập kế hoạch kiến tập sư phạm cho sinh viên
Piano 2 - Thanh nhạc 6 Lịch sử âm nhạc phương Đông
Thầy Thành
Tiết 2-4
Tuần 1 - 5
Thanh nhạc 8 Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa
6 Sáng Lý thuyết âm nhạc 2
Thầy Thành
Tiết 1-3
Tuần 1-5
P303C
Thanh nhạc 1 - Nhạc cụ 1
Tuần 6-16
Lý thuyết âm nhạc 2
Thầy Thành
Tiết 1-3
Tuần 1-5
P303C
Thanh nhạc 1 - Nhạc cụ 1
Tuần 6-16
Thanh nhạc 2 - Nhạc cụ 2 Điền kinh
Thầy Huy
Tiết 1-4
Tuần 1-16
SB
Khiêu vũ
GV thỉnh giảng
Tiết 1-4
Tuần 1-5
P105C
Khiêu vũ
GV thỉnh giảng
Tiết 1-4
Tuần 1-5
P105C
Khiêu vũ
GV thỉnh giảng
Tiết 1-4
Tuần 1-5
P105C
Thanh nhạc 8 Thanh nhạc 6 - Nhạc cụ 6 Thanh nhạc 4 - Nhạc cụ 4 Thanh nhạc 2 - Nhạc cụ 2 Trang trí
Thầy Thành (TC1)
Thầy Chung (TC2)
Tiết 1-2
Tuần 1-16
PTH CS2
Chiều Thanh nhạc 1 - Nhạc cụ 1 Thanh nhạc 2 Hợp xướng
Thầy Liên
Tiết 1-4
Tuần 1-8
Chỉ huy hợp xướng
Thầy Liên
Tiết 1-4
Tuần 9-16
P302C
Piano 1 - Thanh nhạc 4 Hợp xướng
Thầy Liên
Tiết 1-4
Tuần 1-8
Chỉ huy hợp xướng
Thầy Liên
Tiết 1-4
Tuần 9-16
P302C
Hợp xướng
Thầy Liên
Tiết 1-4
Tuần 1-8
P302C
(ghép lớp SPANK4)
Khoa lập kế hoạch thực tập sư phạm cho sinh viên Thực tập nghề nghiệp ngoài trường. Khoa âm nhạc lập kế hoạch báo cáo đào tạo Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa

Nguồn tin: Khoa Âm nhạc,   Tác giả: Khoa Âm nhạc
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2017-2018 đối với các lớp năm thứ nhất (22/12/17)
 Kế hoạch ghép nhạc và thi các học phần thanh nhạc, THBD (14/12/17)
 Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2017-2018 (14/12/17)
 Phân công chỉ đạo công tác Hội trại kỷ niệm 50 năm thành lập trường (22/10/17)
 Thời khoá biểu học kỳ I năm học 2017-2018 (14/08/17)
 KẾ HOẠCH GHÉP NHẠC VÀ TỔ CHỨC THI HỌC PHẦN CÁC LỚP THANH NHẠC HỌC KỲ II; NĂM HỌC 2015-2016 (12/05/16)
  KẾ HOẠCH ÔN THI VÀ ĐỆM ĐÀN THI TỐT NGHIỆP THANH NHẠC HỆ TRUNG CẤP NĂNG KHIẾU NĂM HỌC 2015 – 2016 (12/05/16)
Hôm nay 189
Hôm qua 492
Tuần này 2913
Tháng này 8616
Tất cả 350540
Browser   (Today) Chi tiết >>
KHOA ÂM NHẠC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA

 
@2015 Bản quyền thuộc về Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
 
Cơ sở 1: Số 561 Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa  Điện thoại: (037) 3953 388 - (037) 3857 421
Cơ sở 2: Số 20 Nguyễn Du, P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa  Điện thoại : (037) 3728 883 
Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS. Trần Văn Thức - Hiệu trưởng nhà trường