Nghiên cứu khoa học
Thông báo tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HÓA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VH,TT&DL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 296 /TB-ĐVTDT- QLKH

Thanh Hoá, ngày 16  tháng  4  năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học

cấp trường Năm học 2017 - 2018

 

 

- Căn cứ Thông tư số 19/2012-TT-BGDĐT ngày 01 tháng 06 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học;

- Căn cứ Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 15/2/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường ĐHVH,TT&DL TH;

            - Căn cứ Quyết định số 1192/QĐ-ĐVTDT-QLKH ngày 29/12/2017 về việc triển khai thực hiện đề tài NCKH sinh viên năm hoc 2017 – 2018.

            Trường Đại học Văn hóa, Thể thao & Du lịch Thanh Hóa tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên cấp trường năm học 2017 – 2018, cụ thể như sau:

  1. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

            1.1. Mục đích của hội nghị

            - Báo cáo kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên trong năm học 2017 - 2018.

            - Tổng kết công tác NCKH của sinh viên trong  năm học 2017 - 2018 và triển khai kế hoạch sinh viên NCKH năm học 2018 - 2019.

            - Trao giải thưởng cho sinh viên có thành tích trong NCKH năm học 2017 - 2018.

            1.2. Yêu cầu

            Hội nghị phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, giúp sinh viên sử dụng và nâng cao các phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp để ứng dụng vào hoạt động học tập, nghiên cứu tại trường.

  1. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

            - Thời gian dự kiến khoảng đầu tháng 5/2016 (dự kiến ngày 05/5/2018)

            - Địa điểm: Hội trường tầng 5, cơ sở chính, số 561 Quang Trung, phường Đông Vệ, Thành Phố Thanh Hóa.

  1. THÀNH PHẦN THAM DỰ

            3.1. Phiên 1: Báo cáo kết quả NCKH của sinh viên (Sáng ngày 5/5/2018)

            - Đại diện Ban giám hiệu;  đại diện lãnh đạo các đơn vị, trưởng các bộ môn

            - Thành viên các tiểu ban chấm.

            - Giảng viên hướng dẫn

            - SV/nhóm SV thực hiện đề tài; SV tham gia NCKH

            3.2. Phiên 2: Hội nghị tổng kết hoạt động SV NCKH (Chiều ngày 5/5/2018)

            - Ban giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị, trưởng các bộ môn, thành viên các tiêu ban chấm, giảng viên hướng dẫn sinh viên và cán bộ giảng viên quan tâm.

            -  Đại diện Ban cán sự; BCH chi đoàn các lớp; sinh viên có học lực khá trở lên.

            - SV tham gia NCKH;

  1. NỘI DUNG

            - Báo cáo kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên trong năm học 2017 - 2018.

            - Báo cáo tổng kết về hoạt động NCKH của sinh viên trong năm học 2017 - 2018 và kế hoạch hoạt động NCKH năm học 2018 - 2019.

            - Tuyên dương và trao giải thưởng cho những sinh viên có thành tích trong hoạt động NCKH.

  1. TỔ CHỨC PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

            5.1. Thành lập Ban tổ chức Hội nghị và Hội đồng đánh giá kết quả NCKH

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trách nhiệm trong hội nghị

I

BAN CHỈ ĐẠO

1

PGS.TS. Trần Văn Thức

Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

TS. Lê Thanh Hà

Phó hiệu trưởng

Ủy viên

3

ThS. Vũ Văn Bình

Phó Hiệu trưởng

Ủy viên

4

ThS. Hà Đình Hùng

TP. QLKH

Ủy viên thường trực

II

BAN TỔ CHỨC

1

PGS.TS. Trần Văn Thức

Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

TS. Lê Thanh Hà

Phó hiệu trưởng

Phó ban

3

ThS. Hà Đình Hùng

TP. QLKH

Ủy viên thường trực

4.

ThS. Hoàng Bá Khải

TP KHTC

Ủy viên

5

ThS. Nguyễn Đình Thảo

TP. CT. HSSV

Ủy viên

6

ThS.Ng. Thị Trúc Quỳnh

PTP QLKH

Ủy viên

7

ThS. Vũ Văn Tuyến

TK du lịch

Ủy viên

8

ThS. Phạm Hoàng Hiền

TK Âm nhạc

Ủy viên

9

ThS. Trần Việt Anh

TK Mỹ thuật

Ủy viên

10

ThS. Lã Thị Tuyên

PTK GDMN

Ủy viên

11

ThS. Nguyễn Thị Tình

TKGD ĐC &NNA

Ủy viên

12

TS. Lê Thị Thảo

TK CTXH &  QLNN

Ủy viên

13

ThS. Trịnh Ngọc Trung

TK QLTDTT

Ủy viên

14

ThS. Vi Minh Huy

PTK SPNT

Ủy viên

15

ThS.Nguyễn Thị Hà

PTK Văn hóa

Ủy viên

16

ThS. Nguyễn Đình Thảo

TP CTHSSV

Ủy viên

17

Nguyễn Thanh Tâm

Bí thư Đoàn Trường

Ủy viên

18

Đoàn Văn Trường

Chủ tịch Hội SV

Ủy viên

III

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NCKH CỦA SINH VIÊN

 

Tiểu ban đánh giá lĩnh vực Văn hóa- Du lịch - CTXH- QLNN - TDTT

1

TS. Nguyễn Thị Thục

TP Sau Đại học

Trưởng tiểu ban

2

TS.Nguyễn Văn Dũng

TP QLĐT

Ban viên

3

TS. Lê Thị Thảo

TK QLNN-CTXH

Ban viên

4

TS.Vũ Văn Tuyến

TK Du lịch

Ban viên

5

ThS. Ng.Trúc Quỳnh

TPP QLKH

Ban viên - thư ký

 

Tiểu ban đánh giá lĩnh vực Âm nhạc - Mỹ thuật - GDMN

1.

ThS Lã Thị Tuyên

TK GDMN

Trưởng tiểu ban

2

ThS. Phạm Hoàng Hiền

TK Âm nhạc

Ban viên

3

ThS Trần Việt Anh

TK Mỹ thuật

Ban viên

4

ThS. Vi Minh Huy

TK SPNT

Ban viên

5

ThS. Hà Đình Hùng

TP QLKH

Ban viên - thư ký

 

            5.2. Phân công thực hiện

            Để Hội nghị sinh viên NCKH cấp trường diễn ra đúng kế hoạch, chất lượng và hiệu quả, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau:

  1. Đối với nội dung báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên:

            - Phòng QLKH chuẩn bị các điều kiện cho buổi báo cáo: làm việc với các khoa về lựa chọn đề tài báo cáo cấp trường; chuyển tài liệu cho hội động trước ngày báo cáo 5 ngày; chuẩn bị về các điều kiện cơ sở vật chất cho buổi báo cáo.

            - Các khoa đào tạo có đề tài sinh viên NCKH tiến hành lựa chọn và chuẩn bị để tổ chức báo cáo cấp trường. Khoa có trách nhiệm báo cho sinh viên và các thành phần tham dự theo thông báo.

            - Thành viên của hội đồng đánh giá kết quả NCKH của sinh viên năm 2017 -2018 làm việc theo kế hoạch và nhiệm vụ được phân công.

  1. Đối với nội dung hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên

            -  Phòng QLKH làm báo cáo tổng kết công tác sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2017 - 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.

            -  Các khoa chuẩn bị các nội dung tham luận tại hội nghị theo thông báo và chịu trách nhiệm trong viên thông báo các đối tượng tham dự hội nghị thuộc khoa quản lý.

            -  Phòng Công tác HSSV phối hợp với các khoa đào tạo và phòng QLKH để in giấy khen cho sinh viên có thành tích trong NCKH.

            -  Phòng QLKH xây dựng kế hoạch và chương trình Hội nghị cụ thể trình Ban giám hiệu phê duyệt.

            Trên đây là kế hoạch tổ chức hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2017 - 2018. Kính trình Hiệu trưởng xem xét và cho ý kiến chỉ đạo để phòng QLKH triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch.

 

Nơi gửi:

- Ban giám hiệu           (để báo cáo)                                                                HIỆU TRƯỞNG

- Các Khoa, phòng ban, TT (để thực hiện)

- Lưu VP, QLKH

                                                                                                                        Đã ký

                                                                                                                       

           

                                                                                                      PGS. TS Trần Văn Thức

 

 

Nguồn tin: khoa Am nhạc,   Tác giả: Khoa Âm nhạc
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường (18/04/18)
 Kê hoạch nghiên cứu khoa học  (12/01/18)
 Tóm tắt đề tài nghiên cứu cấp cơ sở: Nâng cao hiệu quả Thực hành nghề nghiệp đối với ngành Thanh nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du Lịch Thanh Hóa (14/02/17)
 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN NGÀNH THANH NHẠC, KHOA ÂM NHẠC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA. (13/05/16)
Hôm nay 182
Hôm qua 492
Tuần này 2906
Tháng này 8609
Tất cả 350533
Browser   (Today) Chi tiết >>
KHOA ÂM NHẠC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA

 
@2015 Bản quyền thuộc về Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
 
Cơ sở 1: Số 561 Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa  Điện thoại: (037) 3953 388 - (037) 3857 421
Cơ sở 2: Số 20 Nguyễn Du, P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa  Điện thoại : (037) 3728 883 
Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS. Trần Văn Thức - Hiệu trưởng nhà trường