Đào tạo
Thời khóa biểu HKI (2018-2019)

I. THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019 (ĐHCQ)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019 (ĐHCQ)

Thứ

Buổi

KHỐI ĐHSPAN VÀ THANH NHẠC NĂM 2

KHỐI ĐHSPAN VÀ THANH NHẠC NĂM 3

KHỐI ĐHSPAN VÀ THANH NHẠC NĂM 4

KHỐI ĐHSPAN VÀ THANH NHẠC NĂM 1

ĐHSPANK6

ĐHTNK5

ĐHSPANK5

ĐHTNK4

ĐHSPANK4

ĐHTNK3

ĐHSPANK7

ĐHTNK6

 

SV

30

9

9

7

9

10

17

10

2

Sáng

Tư tưởng HCM
Cô Tình - Cô Oanh
Tiết 1 - 2
Tuần 1- 16
P 301 B
Giáo dục thể chất 5
Thầy An
Tiết 3-4
SB

Tư tưởng HCM
Cô Tình

- Cô Oanh
Tiết 1 - 2
Tuần 1- 16
P 301 B
Thanh nhạc 3 - Piano 1

Nghiệp vụ sư phạm 3
Cô Oanh
Tiết 1-2
Tuần 2-16
P302C
Thanh nhạc - Nhạc cụ
Tiết 3-4

Thanh nhạc 5 - Piano 2

 

Thanh nhạc 7

Giáo dục thể chất
Tiết 1-4
Tuần 4-18
SB
Lớp ghép

Giáo dục thể chất
Tiết 1-4
Tuần 4-18
SB
Lớp ghép

Chiều

Thanh nhạc - Nhạc cụ

Thanh nhạc 3 - Piano 1

Thanh nhạc - Nhạc cụ
Tiết 1-2
Tiếng anh 1
Cô Lê - Cô Thảo
Tiết 3-4
Tuần 1-16
P405B

Âm nhạc truyền thống Việt Nam
Thầy Thành
Tiết 1-2 ; P308B
Tiếng anh 1
Cô Lê - Cô Thảo
Tiết 3-4
Tuần 1-16
P405B

Công tác đội thiếu niên tiền phong HCM
Cô Oanh
Tiết 1-4
Tuần 2-19
P105C
Lớp ghép

Hợp xướng 2
Thầy Liên
Tiết 1-4
Tuần 1-16
P209B

Những nguyên lý của CN Mác – Lê Nin 1
Cô Thảo - Cô Tình
Tiết 1 - 2
P 202 C
Lý thuyết âm nhạc 1
Thầy Huy
Tiết 3-4;  P304C
Tuần 4-18

Những nguyên lý của CN Mác – Lê Nin 1
Cô Thảo - Cô Tình
Tiết 1 – 2 (P202C) Lý thuyết âm nhạc 1
Thầy Huy
Tiết 3-4;  P304C
Tuần 4-18

3

Sáng

Giáo dục học
Cô Tuyên
Tiết 1-4
Tuần 1-16
P302C

Thanh nhạc 3

– Piano 1

Thanh nhạc - Nhạc cụ

Thanh nhạc 5 - Piano 2

Nghỉ tự đào tạo

Thanh nhạc 7

Tiếng anh cơ bản 1
Cô Hạnh
Tiết 1-2
P405B
Tuần 4-18

Tiếng anh cơ bản 1
Cô Hạnh
Tiết 1-2 (P405B)
Tuần 4-18
Thanh nhạc
Tiết 3-4

Chiều

Thanh nhạc - Nhạc cụ

Nhạc khí phổ thông
Thầy Dũng
Tiết 1-2
Tuần 1-16 (P209B)
Thanh nhạc 3 - Piano 1

Ký xướng âm 5
Thầy Huy (TC1)
Thầy Thành (TC2)
Tiết 1-4
Tuần 1-16
P302C

Ký xướng âm 5
Thầy Huy (TC1)
Thầy Thành (TC2)
Tiết 1-4
Tuần 1-16
P302C

Nghỉ tự đào tạo

Thanh nhạc 7

Tin học cơ bản
Thầy Văn Anh
Tiết 1-4
Tuần 4-19
P504C

Tin học cơ bản
Thầy Văn Anh
Tiết 1-4
Tuần 4-19
P504C

4

Sáng

Cơ sở VHVN
Thầy Dũng - Thầy Hùng
Tiết 1 - 3
Tuần 1- 16
P 405 B

Thanh nhạc 3 - Piano 1

Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học SP

Cô Hồng
Tiết 1-3(P303C)
Tuần 1-16
Lớp ghép

Thực hành nghề nghiệp
Cô Trang
Tiết 1-2
Tuần 1-16
P308B

Nhập môn sáng tác
Thầy Dũng
Tiết 1-2
Tuần 1-16
P302C

Thanh nhạc 7

Tiếng anh cơ bản 1
Cô Hạnh
Tiết 3-4
P402C
Tuần 4-18

Thanh nhạc(Tiết 1-2) Tiếng anh cơ bản 1
Cô Hạnh
Tiết 3-4(P402C)

Tuần 4-18

Chiều

Đường lối VHVN của ĐCSVN
Cô Phượng - Cô Thảo
Tiết 1 - 2
Tuần 1- 16
P 301 B

Đường lối VHVN của ĐCSVN
Cô Phượng - Cô Thảo
Tiết 1 - 2
Tuần 1- 16
P 301 B
Giáo dục thể chất 5
Thầy Huy
Tiết 3-4
SB

Tiếng anh 1
Cô Lê - Cô Thảo
Tiết 3-4;
Tuần 1-16
P 306 B

Tiếng anh 1
Cô Lê - Cô Thảo
Tiết 3-4;
Tuần 1-16
P 306 B

Nghỉ tự đào tạo

Thanh nhạc 7

Ký xướng âm
Thầy Đỉnh
Thầy Dũng
Tiết 1-4
Tuần 4-18
P203C

Ký xướng âm 1
Thầy Đỉnh
Thầy Dũng
Tiết 1-4
Tuần 4-18
P203C

5

Sáng

Lịch sử âm nhạc phương Tây
Thầy Dũng (TC1)
Thầy Thành (TC2,3)
Tiết 1-3
Tuần 1-16
P303C

Lịch sử âm nhạc phương Tây
Thầy Dũng (TC1)
Thầy Thành (TC2,3)
Tiết 1-3
Tuần 1-16
P303C

Phương pháp dàn dựng chương trình Ca - Múa - Nhạc
Thầy Hải
Tiết 1-4
Tuần 1-16
P302C

Thanh nhạc 5 - Piano 2

Phương pháp dàn dựng chương trình Ca - Múa - Nhạc
Thầy Hải
Tiết 1-4
Tuần 1-16
P302C

Thực hành nghề nghiệp
Cô Lam
Tiết 3-4
Tuần 1-16
P209B

Nghỉ tự đào tạo

Thanh nhạc 1

Chiều

Thanh nhạc - Nhạc cụ

Thực hành nghề nghiệp - Cô Hải
Tiết 1-2
Tuần 1-16
P308B

Thanh nhạc - Nhạc cụ

Thanh nhạc 5 - Piano 2

Nghỉ tự đào tạo

Thanh nhạc 7

Nghỉ tự đào tạo

Thanh nhạc1
Tiết 1-2
Phương pháp NCKH
Thầy Dũng - Cô Hà
Tiết 3 - 4
Tuần 4- 18
P 301 B
Ghép lớp năm 2

6

Sáng

Ký xướng âm 3
Thầy Huy (TC1)
Thầy Dũng (TC2)
Tiết 1-4
Tuần 1-16
P302C
Nhóm SV Lào học ghép lớp TNK5

Ký xướng âm 3
Thầy Thành
Tiết 1-4
Tuần 1-16
P303C

Nghệ thuật học ĐC
Thầy Tạo - Thầy Việt Anh
Tiết  3-4
Tuần 1- 16
P 306 B

Nghệ thuật học ĐC
Thầy Tạo - Thầy Việt Anh
Tiết  3-4
Tuần 1- 16
P 306 B

Quản lý hành chính nhà nước và QLGD
Thầy Dương
Tiết 1-2;
Tuần 1-16
P 302CB

Tin học chuyên ngành
Thầy Đỉnh
Tiết 1-3
Tuần 1-16
Thư viện

Tâm lý học đại cương
Cô Hồng - Cô Vân
Tiết 1 - 3
Tuần 4- 18
P 203 C

Thanh nhạc 1

Chiều

Thanh nhạc - Nhạc cụ

Thanh nhạc 3 - Piano 1

Thanh nhạc - Nhạc cụ

Thanh nhạc 5 - Piano 2

Nghỉ tự đào tạo

Phương pháp sư phạm Thanh nhạc
Cô Hiền
Tiết 1-2
Tuần 1-16
P308B

Nghỉ tự đào tạo

Thanh nhạc 1

                   

 II. THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019 (TRUNG CẤP NĂNG KHIẾU)

Thứ

Buổi

TRUNG CẤP NĂNG KHIẾU

 

TC ÂNK29

TC ÂNK30

TC ÂNK31

 

SV

19

19

19

2

Sáng

Thanh nhạc - Nhạc cụ

Đọc ghi nhạc 3
Thầy Đỉnh
Tiết 1-2
Tuần 1-16
P209B
Thanh nhạc - Nhạc cụ
Tiết 3-4

Thanh nhạc - Nhạc cụ
Tiết 1-2
Đọc ghi nhạc 1
Thầy Đỉnh
Tiết 3-4
Tuần 4-18
P209B

Chiều

Học văn hóa

Học văn hóa

Học văn hóa

3

Sáng

Đọc ghi nhạc 5
Thầy Đỉnh (HT1)
Thầy Thành (HT2,3
Tiết 1-3
Tuần 1-16
P209B

Hòa Thanh
Thầy Luận
Tiết 1-2
Tuần 1-16
P207B
Thanh nhạc - Nhạc cụ
Tiết 3-4

Thanh nhạc - Nhạc cụ
Tiết 1-2
Lý thuyết âm nhạc 1
Thầy Luận
Tiết 3-4
Tuần 4-18
P207B

Chiều

Học văn hóa

Học văn hóa

Học văn hóa

4

Sáng

Thanh nhạc - Nhạc cụ

Pháp luật - Cô Lan Anh
Tiết 1-2
Tuần 3-17
P209B
Thanh nhạc - Nhạc cụ
Tiết 3-4

Pháp luật -Cô Lan Anh
Tiết 1-2
Tuần 3-17
P209B
Thanh nhạc - Nhạc cụ
Tiết 3-4

Chiều

Học văn hóa

Học văn hóa

Học văn hóa

5

Sáng

Thực hành kỹ thuật biểu diễn Thanh nhạc
Bộ môn NC

Thực hành kỹ thuật biểu diễn Thanh nhạc
Bộ môn NC

Giáo dục thể chất
Cô Hương
Tiết 1-2; SB
Tiếng Anh - Cô Hạnh
Tiết 3-4
Tuần 4-18
P304B

Chiều

Học văn hóa

Học văn hóa

Học văn hóa

6

Sáng

Thực hành kỹ thuật biểu diễn Thanh nhạc
Bộ môn TN

Thực hành kỹ thuật biểu diễn Thanh nhạc
Bộ môn TN

Thanh nhạc - Nhạc cụ

Chiều

Học văn hóa

Học văn hóa

Học văn hóa

 

Nguồn tin: Khoa Âm nhạc,   Tác giả: Khoa Âm nhạc
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (HỌC KỲ PHỤ) NĂM HỌC 2017-2018 (06/08/18)
 DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA HỌC KỲ PHỤ NĂM 2018 (03/08/18)
 Lịch học kỳ phụ năm 2018 (16/06/18)
 Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp chuyên ngành thanh nhạc - nhạc cụ năm học 2017-2018 (04/05/18)
 Kế hoạch tổ chức chương trình biểu diễn cuối khóa lớp Đại học liên thông chính quy năm học 2017-2018 (04/05/18)
 Kế hoạch tổ chức chương trình biểu diễn cuối khóa lớp Đại học chính quy năm học 2017-2018 (04/05/18)
 Thông báo lịch học kỳ linh hoạt năm 2018 (14/04/18)
 Lịch dự giờ bộ môn thanh nhạc - nhạc cụ (học kỳ II 2017-2018) - chuyên ngành thanh nhạc (12/01/18)
 Lịch dự giờ bộ môn thanh nhạc - nhạc cụ (học kỳ II 2017-2018) - chuyên ngành nhạc cụ (12/01/18)
 Lịch dự giờ bộ môn Lý luận âm nhạc (học kỳ II 2017-2018) (12/01/18)
Hôm nay 186
Hôm qua 492
Tuần này 2910
Tháng này 8613
Tất cả 350537
Browser   (Today) Chi tiết >>
KHOA ÂM NHẠC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA

 
@2015 Bản quyền thuộc về Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
 
Cơ sở 1: Số 561 Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa  Điện thoại: (037) 3953 388 - (037) 3857 421
Cơ sở 2: Số 20 Nguyễn Du, P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa  Điện thoại : (037) 3728 883 
Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS. Trần Văn Thức - Hiệu trưởng nhà trường