Đào tạo
Lịch học kỳ phụ năm 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ,                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HOÁ                
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
       
Thanh Hoá, ngày 07 tháng 6 năm 2018
 
                                     
  DANH SÁCH  
  BIÊN CHẾ CÁC LỚP HỌC KỲ PHỤ (KỲ III) NĂM HỌC 2017-2018 (Đợt 1)  
  (Thời gian từ 16/6/2018 đến 31/7/2018)  
                                     
                                     
 
 - Căn cứ quy chế 43 ban hành kèm theo quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ giáo dục và Đào tạo;
 - Căn cứ quy chế hoạt động đào tạo và tự chủ trong quản lý tài chính hiện hành của trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá;
 - Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018 của trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá
 - Căn cứ kết quả học tập của sinh viên (tính từ đầu khoá học);
Phòng Quản lý Đào tạo tổng hợp danh sách sinh viên tham gia học kỳ phụ năm học 2017 - 2018 và lịch học cụ thể như sau
 
                                     
TT Tên HP/TC  Giảng viên giảng dạy Họ và tên Lớp Điểm TK TC1 TC2 TC3 TC4 Điểm CC Thi giữa HP Thi hết HP Số TC học lại Tổng
 tiết học lại
Lịch học/ôn thi Phòng
 ôn thi
 
I NHÓM MÔN GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG                              
1 Đường lối Văn hóa văn nghệ của ĐCSVN Phạm Thị Phượng Nguyễn Quang  Ánh QLTDTT K3                 2 24 Ngày 05, 06, 07/7/2018 301B Miễn đóng tiền
Thào A  QLNN K2             0.0 0.0 2 24  
Hà Thị  Cúc QLTDTT K2                 2 24 Miễn đóng tiền
Lê Duy  Đô ĐHSPANK4 0.0         0.0 0.0   2 24  
Nguyễn Hoàng QTKSK3 0.0             0.0 2 24  
Nguyễn Thị  Hoa ĐHSPMTK5           8.0 0.0   2 24  
Trần Thị  Hòa QLTDTT K2                 2 24 Miễn đóng tiền
Lương Quốc  Hoàng ĐH TTH K4 0.0 0.0       0.0 0.0   2 24  
Hoàng Văn Hùng QLNN K2             0.0 0.0 2 24  
Lê Văn  Lợi QLTDTT K2   24/(30) TC1+2             2 24 Miễn đóng tiền
Bùi Trung  Mạnh QLTDTT K3                 2 24 Miễn đóng tiền
Đặng Thị Phương Thảo TKTTK2 1.9         7.0 6.0 0.0 2 24  
Lê Văn  Nghĩa QLTDTT K3                 2 24 Miễn đóng tiền
Lưu Vũ  QLTDTT K3                 2 24 Miễn đóng tiền
Hoàng Văn  Tám QLTDTTK3           7.0   0.0 2 2 Thi lại theo lịch Miễn đóng tiền
2 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN Nguyễn Thị Ngọc Hoa Lương Văn Tuân QLNN K1           0.0 0.0 5.0 3 36 Ngày 23, 24, 25, 26, 27/7/2018 301B  
Nguyễn Quang  Ánh QLTDTTK3                 3 36 Miễn đóng tiền
Bùi Trung  Mạnh QLTDTTK3                 3 36 Miễn đóng tiền
Lê Văn  Nghĩa QLTDTTK3   3.0             3 36 Miễn đóng tiền
Trần Hoàng Yến  Phượng QLTDTTK3                 3 36 Miễn đóng tiền
Hoàng Văn  Tám QLTDTTK3                 3 36 Miễn đóng tiền
Lưu Vũ  QLTDTTK3                 3 36 Miễn đóng tiền
Trần Thị  Hòa QLTDTTK2           7.0 7.0   3 36  
Đặng Thị Phương Thảo TKTTK2 2.6         7.0 7.0 0.5 3 36  
Lữ Văn Mừng TKTTK3 0.0         0.0 0.0 0.0 3 36  
Duy Thị  Oanh ĐHSPMN K1         8.0 8.0 0.0 2.4 3 36  
Nguyễn Thị  Giang LTQLVHK5B   0.0       0.0 0.0   3 36  
Dương Thị Thùy Linh VHDL K4 2.4             0.0 3 36  
Trịnh Xuân  Thanh LTSPANK5B           0.0 0.0   3 36  
3 Cơ sở văn hóa Việt Nam Nguyễn Văn Dũng Đinh Thị Minh  Anh ĐH QLVH K5 2.1 8.0       6.0 3.0   3 36 Ngày 29, 30/6 + 01, 02, 03/7/2018 301B  
Nguyễn Đình Anh CTXH K1           0.0 4.0   3 36  
Lê Thị  Chuyền QLTDTTK4                 3 36 Miễn đóng tiền
Lê Văn  Đại QLTDTTK4   3.0             3 36 Miễn đóng tiền
Thao Thị  Dung ĐH QLVH K5 2.1 8.0       7.0 3.0   3 36  
Nguyễn Thị Hải  Hiền ĐH QLVH K4 1.4 2.0       6.0 0.0   3 36  
Ngyễn Thị  Linh QLTDTTK4                 3 36 Miễn đóng tiền
Trịnh Huy Minh QTDVDL&LH K2 3.4             1.5 3 36  
Lê Ngọc  Nam QLTDTTK4                 3 36 Miễn đóng tiền
Lê Văn  Phú QLTDTTK4                 3 36 Miễn đóng tiền
Lê Thành  Quân ĐH TTH K3 0.8 0.0       4.0 0.0   3 36  
Lê Hoài  Sơn QLTDTTK4                 3 36 Miễn đóng tiền
Đặng Thị Phương Thảo TKTTK2 2.3         7.0 8.0 0.0 3 36  
Nguyễn Trung Thành ĐHK5 3.5         0.0 0.0 5.0 3 36  
Mạc Văn QTKSK3 3.3             1.5 3 36  
Mạc Văn  QTKSK3 3.3             1.5 3 36  
Lương Văn Tuân QLNN K1           0.0 4,5   3 36  
Nguyễn Thị  Út QLTDTTK4                 3 36 Miễn đóng tiền
ThoongXai Chiaky QTDVDL&LH K2 3.8             2.0   2 Thi lại theo lịch  
Lê Danh Đức QTKSK3 3.3             2.0   2  
Lê Bá Quốc Lập CTXH K1           8.0 6.0 2,5   2  
4 Đại cương khoa học quản lý Nguyễn Thị Thục Nguyễn Quang  Ánh QLTDTTK3                 3 36 Ngày 18, 19, 20, 21 + Sáng 22/6/2018 301B Miễn đóng tiền
Thào A  Cù  QLNN K2           6,0 0,0 0,0 3 36  
Lê Ngọc  Hải ĐH QLVH K6                 3 36  
Hoàng Văn  Hùng QLNN K2           0,0 0,0 0,0 3 36  
Bùi Trung  Mạnh QLTDTTK3                 3 36 Miễn đóng tiền
Lê Văn  Nghĩa QLTDTTK3                 3 36 Miễn đóng tiền
Hoàng Văn Tám QLTDTTK3                 3 36 Miễn đóng tiền
Lưu Vũ  QLTDTTK3   3.0             3 36 Miễn đóng tiền
Lương Văn Tuân QLNN K1           5.0 0.0 4,0 3 36  
5 Chính trị (HP tốt nghiệp) Vũ Thị Thùy Nguyễn Thị Hải  Anh TCNKANK28 2.0           2.0   1 12 Ngày 16, 17/6/2018 308B  
Nguyễn Việt  Anh TCNKANK28 1.5           1.5   1 12  
Phùng Thị Thu  Huyền TCNKANK28 2.0           2.0   1 12  
6 Giáo dục thể chất Tô Thị Hương Trương Thị  Giang TCNKANK30 0.0         0.0 0.0   2 24 Ngày 05, 06, 07/7/2018 Sân bãi  
Lê Thị  Linh TCNKANK30 0.0         0.0     2 24  
Nguyễn Hạ  Vy TCNKANK30 0.0         0.0 0.0   2 24  
7 Giáo dục thể chất 1 Đặng Thế Hanh Nguyễn Thị Ngọc Anh TKTTK4                 1 12 Ngày 16, 17/6/2018 Sân bãi  
Bùi Thị Chang DL&LHK3                 1 12  
Lê Kim Chi GDMNK3                 1 12  
Lê Hoàng Đới CTXHK3                 1 12  
Đặng Quang Đông TNK5                 1 12  
Bùi Thị Hằng QTKSK4                 1 12  
Hán Hải Hằng TNK5                 1 12  
Bùi Thị Thu Hương SPANK6                 1 12  
Lê Quỳnh Hương TKTTK4                 1 12  
Sẳn súc Xai Bun Ma TTHK5                 1 12  
Trương Tuấn Nghĩa TNK5                 1 12  
Lê Thị Kim Oanh GDMNK3                 1 12  
Xeng xông Xay Tủ Pắt QLNNK3                 1 12  
Maison Phon Pheng GDMNK3                 1 12  
Trịnh Thị Hương Quỳnh QTKSK4                 1 12  
Chu Thị Tâm QTKSK4                 1 12  
Trần Cẩm Thúy DL&LHK3                 1 12  
Lê Thị Trang QTKSK4                 1 12  
Lê Thị Huyền Trang QTKSK4                 1 12  
Lê Thị Thu Trang QTKSK4                 1 12  
Vi Thị Kiều Trang GDMNK3                 1 12  
Phạm Ánh Tuyết TKTTK4                 1 12  
Vông Phổng li Vàng TTHK5                 1 12  
Bin Li kẹo Nạ Ni Vông QLNNK3                 1 12  
Bun Lác Thăn Phênh Xay DL&LHK3                 1 12  
Lê Hải Yến ĐHQLVHK3                 1 12  
8 Giáo dục thể chất 2 Văn Đình Huy Hoàng Thị Anh CTXHK1                 1 12 Ngày 18, 19/6/2018 Sân bãi  
Lê Huyền Anh QTKSK4                 1 12  
Nguyễn Đình Anh CTXHK1                 1 12  
Nguyễn Thị Ngọc Anh TKTTK4                 1 12  
Ninh Thị Vân Anh NNAK1                 1 12  
Phạm Tuấn Anh QLNNK1                 1 12  
Cao Thị Nguyệt Ánh SPMNK2                 1 12  
Mai Thanh Bình QLNNK2                 1 12  
Bùi Thị Chang DL&LHK3                 1 12  
Lê Kim Chi GDMNK3                 1 12  
Nguyễn Thị Diệu Chi QTKSK4                 1 12  
Trần Thị Chinh QLVHK5                 1 12  
Phạm Như Công SPANK6                 1 12  
Thảo A QLNNK2                 1 12  
Lò Văn Cường TTHK4                 1 12  
Lê Hoàng Đới CTXHK3                 1 12  
Đặng Quang Đông TNK5                 1 12  
Nguyễn Thị Dung SPMNK2                 1 12  
Hà Thị Dương SPANK5                 1 12  
Lê Trà Giang SPMNK2                 1 12  
Nguyễn Hoằng QTKSK3                 1 12  
Bùi Thị Hằng QTKSK4                 1 12  
Hán Hải Hằng TNK5                 1 12  
Nguyễn Thị Hải Hiền QLVHK4                 1 12  
Hoàng Thị Hoàn SPMNK2                 1 12  
Lương Quốc Hoàng TTHK4                 1 12  
Nguyễn Ngọc Minh Hoàng SPANK6                 1 12  
Hoàng Văn Hùng QLNNK2                 1 12  
Bùi Thị Thu Hương SPANK6                 1 12  
Hà Thị Hương SPMNK2                 1 12  
Lê Quỳnh Hương TKTTK4                 1 12  
Trần Trí Kiên TKĐHK5                 1 12  
Nguyễn Phương Linh QLNNK1                 1 12  
Vũ Thị Ngọc Linh QTKSK4                 1 12  
Nguyễn Thị Ly QTKSK2                 1 12  
Sẳn súc Xai Bun Ma TTHK5                 1 12  
Trần Thị Mai SPMNK2                 1 12  
Trịnh Thị Mai SPMNK2                 1 12  
Trịnh Huy Minh DL&LHK2                 1 12  
Trương Tuấn Nghĩa TNK5                 1 12  
9 Giáo dục thể chất 2 Văn Đình Huy Đỗ Thị Ninh SPANK5                 1 12 Ngày 18, 19/6/2018 Sân bãi  
Lê Thị Kim Oanh GDMNK3                 1 12  
Xeng xông Xay Tủ Pắt QLNNK3                 1 12  
Maison Phon Pheng GDMNK3                 1 12  
Đặng Thị Phương SPMNK2                 1 12  
Lương Thị Phượng SPMNK2                 1 12  
Lê Tế Quân QLVHK5                 1 12  
Trần Anh Quân DL&LHK2                 1 12  
Trần Văn Quân SPANK5                 1 12  
Lê Thị Quỳnh QTKSK2                 1 12  
Trịnh Thị Hương Quỳnh QTKSK4                 1 12  
Cao Thái Sơn DL&LHK2                 1 12  
Chu Thị Tâm QTKSK4                 1 12  
Lương Thị Thái SPMNK2                 1 12  
Nguyễn Thị Thanh SPMNK2                 1 12  
Lê Thị Thảo QLVHK5                 1 12  
Vũ Thị Thảo QTKSK2                 1 12  
Hoàng Thị Thu QTKSK4                 1 12  
Hán Thị Thanh Thương QTKSK2                 1 12  
Trần Cẩm Thúy DL&LHK3                 1 12  
Đỗ Thị Ngọc Trâm VHDLK5                 1 12  
Lê Thị Trang QTKSK4                 1 12  
Lê Thị Huyền Trang QTKSK4                 1 12  
Lê Thị Thu Trang QTKSK4                 1 12  
Nguyễn Thu Trang QTKSK2                 1 12  
Vi Thị Kiều Trang GDMNK3                 1 12  
Vi Thị Kiều Trang QTKSK4                 1 12  
Lê Thị SPMNK2                 1 12  
Lương Văn Tuân QLNNK1                 1 12  
Lê Thị Tươi SPMNK2                 1 12  
Trần Thị Ngọc Tuyền NNAK1                 1 12  
Phạm Ánh Tuyết TKTTK4                 1 12  
Vông Phổng li Vàng TTHK5                 1 12  
Giàng Thị Vắng QLVHK4                 1 12  
Bin Li kẹo Nạ Ni Vông QLNNK3                 1 12  
Bun Lác Thăn Phênh Xay DL&LHK3                 1 12  
Bùi Thị Xuân QTKSK4                 1 12  
Lê Hải Yến ĐHQLVHK3                 1 12  
10 Giáo dục thể chất 3 Lê Đăng An Hoàng Thị Huệ Anh QTKSK4                 1 12 Ngày 20, 21/6/2018 Sân bãi  
Lê Tú Anh QTKSK4                 1 12  
Nguyễn Đình Anh CTXHK1                 1 12  
Nguyễn Quốc Anh ĐHQLVHK3                 1 12  
Nguyễn Thị Ngọc Anh TKTTK4                 1 12  
Ninh Thị Vân Anh NNAK1                 1 12  
Phạm Tuấn Anh QLNNK1                 1 12  
Trần Thị Anh ĐHTKTTK2                 1 12  
Cao Thị Nguyệt Ánh SPMNK2                 1 12  
Lê Thị Ánh QTKSK4                 1 12  
Mai Thanh Bình QLNNK2                 1 12  
Bùi Thị Chang DL&LHK3                 1 12  
Lê Kim Chi GDMNK3                 1 12  
Trần Thị Chinh QLVHK5                 1 12  
Phạm Như Công SPANK6                 1 12  
Thảo A QLNNK2                 1 12  
Lò Văn Cường TTHK4                 1 12  
Nguyễn Thành Đạt QLNNK3                 1 12  
Lê Hoàng Đới CTXHK3                 1 12  
Đặng Quang Đông TNK5                 1 12  
Nguyễn Thị Dung SPMNK2                 1 12  
Hà Thị Dương SPANK5                 1 12  
Đặng Thị Giang QTKSK4                 1 12  
Lê Trà Giang SPMNK2                 1 12  
Nguyễn Hoằng QTKSK3                 1 12  
Vũ Thị QTKSK4                 1 12  
Hoàng Nam Hải QTKSK3                 1 12  
Lê Ngọc Hải QLVHK6                 1 12  
Hán Hải Hằng TNK5                 1 12  
Nguyễn Thị Hải Hiền QLVHK4                 1 12  
Trịnh Văn Hiếu QTKSK3                 1 12  
Nguyễn Thị Như Hòa QTKSK4                 1 12  
11 Giáo dục thể chất 3 Lê Đăng An Ngô Thị Thu Hoài GDMNK3                 1 12 Ngày 20, 21/6/2018 Sân bãi  
Lương Quốc Hoàng TTHK4                 1 12  
Nguyễn Minh Hồng SPANK6                 1 12  
Vi Thị Huệ GDMNK3                 1 12  
Đào Ngọc Hùng QTKSK4                 1 12  
Hoàng Văn Hùng QLNNK2                 1 12  
Bùi Thị Thu Hương SPANK6                 1 12  
Hà Thị Hương SPMNK2                 1 12  
Lê Quỳnh Hương TKTTK4                 1 12  
Hoàng Thị Hường QTKSK3                 1 12  
Trần Trí Kiên TKĐHK5                 1 12  
Bùi Thị Khánh Linh ĐHQTKSK1                 1 12  
Lê Trường linh QTKSK3                 1 12  
Nguyễn Phương Linh QLNNK1                 1 12  
Lê Văn Lương QTKSK3                 1 12  
Nguyễn Thị Ly QTKSK2                 1 12  
Hoàng Thị Ngọc Mai QTKSK4                 1 12  
Trịnh Thị Mai SPMNK2                 1 12  
Nguyễn Đình Minh SPANK6                 1 12  
Trịnh Huy Minh DL&LHK2                 1 12  
Trương Tuấn Nghĩa TNK5                 1 12  
Phạm Văn Nhật DL&LHK3                 1 12  
Lê Thị Nhung GDMNK3                 1 12  
Đỗ Thị Ninh SPANK5                 1 12  
Lê Thị Kim Oanh GDMNK3                 1 12  
Lê Thị Kim Oanh GDMNK3                 1 12  
Maison Phon Pheng GDMNK3                 1 12  
Đặng Thị Phương SPMNK2                 1 12  
Lê Thị Phương ĐHQTKSK1                 1 12  
Lê Thị Phương ĐHTKTTK2                 1 12  
Lương Thị Phượng SPMNK2                 1 12  
Lê Tế Quân QLVHK5                 1 12  
12 Giáo dục thể chất 3 Lê Đăng An Trần Anh Quân DL&LHK2                 1 12 Ngày 20, 21/6/2018 Sân bãi  
Trần Văn Quân SPANK5                 1 12  
Nguyễn Hữu Quyền DL&LHK3                 1 12  
Lê Thị Quỳnh QTKSK2                 1 12  
Trịnh Thị Hương Quỳnh QTKSK4                 1 12  
Cao Thái Sơn DL&LHK2                 1 12  
Nguyễn Trung Thành TKĐHK5                 1 12  
Lê Phương Thảo SPANK6                 1 12  
Lê Thị Thảo QLVHK5                 1 12  
Nguyễn Thu Thảo DL&LHK3                 1 12  
Vũ Thị Thảo QTKSK2                 1 12  
Nguyễn Thị Thoan ĐHQLVHK3                 1 12  
Trần Cẩm Thủy DL&LHK3                 1 12  
Đỗ Thị Ngọc Trâm VHDLK5                 1 12  
Đàm Thị Thu Trang SPANK6                 1 12  
Dương Huyền Trang ĐHQLVHK3                 1 12  
Nguyễn Thị Trang QTKSK4                 1 12  
Nguyễn Thị Huyền Trang ĐHQTKSK1                 1 12  
Nguyễn Thị Linh Trang ĐHQTKSK1                 1 12  
Nguyễn Thu Trang QTKSK2                 1 12  
Vi Thị Kiều Trang GDMNK3                 1 12  
Vũ Thị Minh Trang ĐHQTKSK1                 1 12  
Nguyễn Quốc Trung QTKSK3                 1 12  
Lê Thị SPMNK2                 1 12  
Lương Văn Tuân QLNNK1                 1 12  
Lê Thị Tươi SPMNK2                 1 12  
Trần Thị Ngọc Tuyền NNAK1                 1 12  
Chu Nhật vân QTKSK4                 1 12  
Vông Phổng Li Vàng SPANK6                 1 12  
Giàng Thị Vắng QLVHK4                 1 12  
Bun Lác Thăn Phênh Xay DL&LHK3                 1 12  
Bùi Thị Xuân QTKSK4                 1 12  
Dương Thị Yến QTKSK4                 1 12  
Lê Hải Yến ĐHQLVHK3                 1 12  
13 Giáo dục thể chất 4 Nguyễn Thanh Tâm Hoàng Thị Huệ Anh QTKSK4                 1 12 Ngày 29, 30/6/2018 Sân bãi  
Lê Tú Anh QTKSK4                 1 12  
Nguyễn Quốc Anh ĐHQLVHK3                 1 12  
Quách Thị Vân Anh SPMNK1                 1 12  
Cao Thị Nguyệt Ánh SPMNK2                 1 12  
Lê Thị Ánh QTKSK4                 1 12  
Mai Thanh Bình QLNNK2                 1 12  
Khon súc Bút Tha Chăn SPANK6                 1 12  
Bùi Thị Chang DL&LHK3                 1 12  
Lê Kim Chi GDMNK3                 1 12  
Trần Thị Chinh QLVHK6                 1 12  
Phạm Như Công SPANK6                 1 12  
Lò Văn Cường TTHK4                 1 12  
Nguyễn Thành Đạt QLNNK3                 1 12  
Hồ Thị Diễm SPMNK2                 1 12  
Lê Hoàng Đới CTXHK3                 1 12  
Đặng Quang Đông TNK5                 1 12  
Trần Ngọc Dương SPANK4                 1 12  
Đặng Thị Giang QTKSK4                 1 12  
Lâm Thúy SPANK4                 1 12  
Nguyễn Hoằng QTKSK3                 1 12  
Vũ Thị QTKSK4                 1 12  
Hoàng Nam Hải QTKSK3                 1 12  
Lê Ngọc Hải QLVHK6                 1 12  
Hán Hải Hằng TNK5                 1 12  
Nguyễn Thị Như Hòa QTKSK4                 1 12  
Ngô Thị Thu Hoài GDMNK3                 1 12  
Lương Quốc Hoàng TTHK4                 1 12  
Lê Thị Hòe ĐHVHDLK3                 1 12  
Nguyễn Minh Hồng SPANK6                 1 12  
Vi Thị Huệ GDMNK3                 1 12  
Đào Ngọc Hùng QTKSK4                 1 12  
Bùi Thị Thu Hương SPANK6                 1 12  
Kha Thị Ngọc Huyền SPMNK1                 1 12  
Bùi Thị Khánh Linh ĐHQTKSK1                 1 12  
Nguyễn Thành Long QTKSK3                 1 12  
Hoàng Thị Ngọc Mai QTKSK4                 1 12  
Lê Thị Mai ĐHVHDLK3                 1 12  
Trịnh Thị Mai SPMNK2                 1 12  
Nguyễn Đình Minh SPANK6                 1 12  
Lê Quốc Nam TNK4                 1 12  
Trương Tuấn Nghĩa TNK5                 1 12  
Đoàn Thị Ngọc ĐHQLVHK3                 1 12  
Lê Thị Mỹ Ngọc SPMNK2                 1 12  
14 Giáo dục thể chất 4 Nguyễn Thanh Tâm Phạm Văn Nhật DL&LHK3                 1 12 Ngày 29, 30/6/2018 Sân bãi  
Lê Thị Nhung GDMNK3                 1 12  
Lê Thị Kim Oanh GDMNK3                 1 12  
Lê Thị Kim Oanh GDMNK3                 1 12  
Maison Phon Pheng GDMNK3                 1 12  
Súc Sởm la Phon SPANK6                 1 12  
Lê Thị Phương ĐHQTKSK1                 1 12  
Lê Thị Bình Phương SPMNK2                 1 12  
Lê Tế Quân QLVHK6                 1 12  
Trần Anh Quân DL&LHK2                 1 12  
Trần Văn Quân SPANK5                 1 12  
Nguyễn Hữu Quyền DL&LHK3                 1 12  
Trịnh Thị Hương Quỳnh QTKSK4                 1 12  
May mun lo say VHDLK5                 1 12  
Súc nạ Ny Bun My Say QLNNK2                 1 12  
Cao Thái Sơn DL&LHK2                 1 12  
Bun Luông Lạt Mi Súc SPANK6                 1 12  
Nguyễn Trung Thành TKĐHK5                 1 12  
Lê Phương Thảo SPANK6                 1 12  
Lê Thị Thảo QLVHK6                 1 12  
Nguyễn Thu Thảo DL&LHK3                 1 12  
Nguyễn Thị Thoan ĐHQLVHK3                 1 12  
Trần Cẩm Thủy DL&LHK3                 1 12  
Phôn sẻng Phôm Mun Ti SPANK6                 1 12  
Đỗ Thị Ngọc Trâm VHDLK5                 1 12  
Đàm Thị Thu Trang SPANK6                 1 12  
Dương Huyền Trang ĐHQLVHK3                 1 12  
Nguyễn Thị Trang QTKSK4                 1 12  
Nguyễn Thị Huyền Trang ĐHQTKSK1                 1 12  
Nguyễn Thị Linh Trang ĐHQTKSK1                 1 12  
Vi Thị Kiều Trang GDMNK3                 1 12  
Vũ Thị Minh Trang ĐHQTKSK1                 1 12  
Chu Nhật vân QTKSK4                 1 12  
Vông Phổng Li Vàng SPANK6                 1 12  
Khăm Púi Súc Tha Vông SPANK6                 1 12  
Bun Lác Thăn Phênh Xay DL&LHK3                 1 12  
Sẻng Đuông Vị Xay SPANK6                 1 12  
Bùi Thị Xuân QTKSK4                 1 12  
Dương Thị Yến QTKSK4                 1 12  
Trần Thị Yến QTKSK3                 1 12  
15 Giáo dục thể chất 5 Tô Thị Hương Nguyễn Quốc Anh ĐHQLVHK3                 1 12 Ngày 01, 02/7/2018 Sân bãi  
Quách Thị Vân Anh SPMNK1                 1 12  
Cao Thị Nguyệt Ánh SPMNK2                 1 12  
Mai Thanh Bình QLNNK2                 1 12  
Trần Thị Chinh QLVHK6                 1 12  
Lò Văn Cường TTHK4                 1 12  
Hoàng Văn Đăng ĐHSPANK3                 1 12  
Hồ Thị Diễm SPMNK2                 1 12  
Trần Ngọc Dương SPANK4                 1 12  
Lại Ngọc SPMNK2                 1 12  
Lâm Thúy SPANK4                 1 12  
Nguyễn Hoằng QTKSK3                 1 12  
Phạm Thị Thu SPMNK2                 1 12  
Hoàng Nam Hải QTKSK3                 1 12  
Trần Văn Hiếu QTKSK3                 1 12  
Lương Quốc Hoàng TTHK4                 1 12  
Lê Thị Hòe ĐHVHDLK3                 1 12  
Lại Lan Hương TNK2                 1 12  
Kha Thị Ngọc Huyền SPMNK1                 1 12  
Bùi Thị Khánh Linh ĐHQTKSK1                 1 12  
Nguyễn Thành Long QTKSK3                 1 12  
Lê Thị Mai ĐHVHDLK3                 1 12  
Trịnh Thị Mai SPMNK2                 1 12  
Lê Quốc Nam TNK4                 1 12  
Đoàn Thị Ngọc ĐHQLVHK3                 1 12  
Lê Thị Mỹ Ngọc SPMNK2                 1 12  
Khương Thị Lan Nhi QTKSK3                 1 12  
Lê Thị Phương ĐHQTKSK1                 1 12  
Lê Thị Bình Phương SPMNK2                 1 12  
Lê Tế Quân QLVHK6                 1 12  
Trần Anh Quân DL&LHK2                 1 12  
Trần Văn Quân SPANK5                 1 12  
May mun lo say VHDLK5                 1 12  
Súc nạ Ny Bun My Say QLNNK2                 1 12  
Cao Thái Sơn DL&LHK2                 1 12  
Trần Hoàng sơn QTKSK3                 1 12  
Cao Nhật Tân QTKSK3                 1 12  
Đặng Xuân Thanh QTKSK3                 1 12  
Lê Thị Thảo QLVHK6                 1 12  
Nguyễn Thị Thoan ĐHQLVHK3                 1 12  
Đỗ Thị Ngọc Trâm VHDLK5                 1 12  
16 Giáo dục thể chất 5 Tô Thị Hương Dương Huyền Trang ĐHQLVHK3                 1 12      
Nguyễn Thị Huyền Trang ĐHQTKSK1                 1 12  
Nguyễn Thị Linh Trang ĐHQTKSK1                 1 12  
Vũ Thị Minh Trang ĐHQTKSK1                 1 12  
Mạc Văn QTKSK3                 1 12  
Lê Hải Yến ĐHQLVHK3                 1 12  
Tống Thị Yến TNK2                 1 12  
Trần Thị Yến ĐHSPANK3                 1 12  
Trần Thị Yến QTKSK3                 1 12  
17 Logic học Phạm Thị Phượng Thào A  QLNN K2 0,0         0,0 0,0 0,0 2 24 Ngày 18, 19/6/2018 P303B  
Hoàng Văn  Hùng QLNN K2 0,0         0,0 0,0 0,0 2 24  
Hoàng Xuân Trường QLNN K2 0.0           0,0 0,0 2 24  
Quách Văn Trung LTQLNN K3B 2,9         5,0 5,0 2,0 2 2 Thi lại theo lịch  
18 Lịch sử Văn minh thế giới Lê Văn Dương Nguyễn Hoàng QTKSK3 5.4           0.0 7.0 3 36 Ngày 29, 30/6 + 01,
02, 03/7/2018
P303B  
Trịnh Văn Hiếu QTKSK3 1.9             0.0 3 36  
19 Nghệ thuật học đại cương Trần Việt Anh Phạm Thị Thu  ĐHSPMN K2         0.0 0.0 0.0 0.0 2 24 Ngày 02, 03, 04/7/2018 P301B  
Lữ Văn Mừng TKTTK3 0.0         0.0 0.0 0.0 2 24  
Lê Thị Linh TNK3           0.0 0.0 0.0 2 24  
Nguyễn Thị Nguyệt TNK3           0.0 7.5 0.0 2 24  
Trịnh Hồng Nhung TNK3           0.0 0.0 0.0 2 24  
Mai Thị  Hương ĐHSPMN K2         0.0 8.0 0.0 1.6 2 24  
Lê Mai Phương ĐHSPMN K2         0.0 0.0 0.0 0.0 2 24  
20 Pháp luật đại cương Nguyễn Thị Lan Anh Nguyễn Đình Anh CTXH K1 1,3         3.0 5.0 0.0 3 36 Ngày 09, 10, 11, 12, 13/7/2018 P301B  
Phạm Văn Chiều QLNN K1 1,4         3.0 5,5 0.0 3 36  
Lê Thị  Chuyền QLTDTTK4                 3 36 Miễn đóng tiền
Lê Văn  Đại QLTDTTK4   3.0             3 36 Miễn đóng tiền
Phạm Thị Diện ĐHSPMN K1         6.0 8.0 1.5 3.3 3 36  
Lê Thị Dung ĐHSPMNK3         0.0 0.0 0.0 0.0 3 36  
Nguyễn Thị Hải  Hiền ĐH QLVH K4 1.5 3.0 6.0     0.0     3 36  
Ngô Thị Thu Hoài ĐHSPMNK3         8.0 0.0 0.0 0.8 3 36  
Lương Quốc  Hoàng ĐH TTH K4 0.0 0.0       0.0 0.0   3 36  
Ngyễn Thị  Linh QLTDTTK4                 3 36 Miễn đóng tiền
Lê Ngọc  Nam QLTDTTK4                 3 36 Miễn đóng tiền
Lê Thị Kim Oanh ĐHSPMNK3         8.0 8.0 0.0 2.4 3 36  
Lê Văn  Phú QLTDTTK4                 3 36 Miễn đóng tiền
Nguyễn Thị  Út QLTDTTK4                 3 36 Miễn đóng tiền
Nguyễn Diệu Quỳnh ĐHSPMN K2         0.0 0.0 0.0 0.0 3 36  
Lê Hoài  Sơn QLTDTTK4                 3 36 Miễn đóng tiền
Vi Thị Kiều Trang ĐHSPMNK3         8.0 0.0 0.0 0.8 3 36  
Nguyễn Trung Thành ĐHK5 0.0         0.0 0.0 0.0 3 36  
Lê Đình Tùng VHDL K4 3.6             3.0 3 2 Thi lại theo lịch  
Quách Thị Vân Anh ĐHSPMN K1         7.0 7.0 2.5 3.9 3 2  
21 Nguyên lý chủ nghĩa Mac – Lê Nin 1 Hoàng Thị Thảo Phạm  Quốc  Đạt ĐHSPMTK6 3,7         6.0 2,5   2 24 Ngày 02, 03, 04/7/2018 P304B  
Thao Cá  Dính ĐHSPANK5 3,2         7.0 1,5   2 24  
Lê Thị Hồng  Hạnh ĐHSPANK6 3,3         7.0 1,5   2 24  
Hoàng Ngọc  Hưng ĐH TTH K3 2.3 7.0       8.0 0.0   2 24  
Thông Bya Phết Chạ  Lơn ĐHSPANK6 3,6         7.0 2.0   2 24  
Thặng  Thị  Mụi ĐHSPANK6 3,6         7.0 2.0   2 24  
Hắc THếp Mi  Na ĐHSPANK6 2,2         7.0 0.0   2 24  
Vua Loài Xay Dạ  Phụm ĐHSPANK6 2,9         7.0 1.0   2 24  
Lav Sai Bụn  Sụ ĐHSPANK6 3,3         7.0 1,5   2 24  
Trịnh  Xuân  Thanh LTSPANK5B             0.0   2 24  
Lộ chí  Thiện   3,3         6.0 2.0   2 24  
Lê Đình   Thuần   3,3         6.0 2.0   2 24  
Phạm Văn Tự               0.0   2 24  
Hắc Sĩ La  Văn ĐHSPANK6 3,6         7.0 2.0   2 24  
Sẻng Đuông Vị  Xay ĐH TTH K5 3.4 8.0       6.0 2.0   2 24  
Nguyễn Thị Vân Anh ĐHSPMN K3 3.6       9.0 8.0 1.5   2 24  
Lò Thị Ngọc  Ánh ĐHSPMN K3 3.4       9.0 9.0 1.0   2 24  
Lê Thị  Dung ĐHSPMN K3 0.0       0.0 0.0 0.0   2 24  
Ngô Thị Thu Hoài ĐHSPMN K3 2.3       8.0 7.5 0.0   2 24  
Hà Thị Ngọc Linh ĐHSPMN K3 2.2       9.0 6.5 0.0   2 24  
Lê Thị Kim  Oanh ĐHSPMN K3 2.4       8.0 8.0 0.0   2 24  
Nguyễn Trung Thành ĐHK5 0.0         0.0 0.0 0.0 2 24  
Lương Thị Phượng ĐHSPMN K2 2.3       5.0 0.0 2.5   2 24  
Lê Văn  Đại QLTDTT K4                 2 24 Miễn đóng tiền
Ngyễn Thị  Linh QLTDTT K4                 2 24 Miễn đóng tiền
Lê Ngọc  Nam QLTDTT K4                 2 24 Miễn đóng tiền
Lê Văn  Phú QLTDTT K4                 2 24 Miễn đóng tiền
Lê Hoài  Sơn QLTDTT K4                 2 24 Miễn đóng tiền
Nguyễn Thị  Út QLTDTT K4                 2 24  
Lê Đăng Minh Luật K3 3,9         7,0 7,0 2,5 2 2 Thi lại theo lịch  
Thò Bá  Luật K3 3,4         7,0 6,5 2,0 2 2  
Binly kẹo mạ ni  vông NNA K3 3.9         7.0 7.0 2.5 2 2  
Trần Trí Kiên ĐHK5 2.0         7.0 7.0 2.0 2 2  
Lê Thị  Chuyền QLTDTT K4           7.0 8.0 0.0 2 2  
Lê Thị Linh TNK3 3.3         7.0 6.0 2.0 2 2  
Mon Khăm Lo Dông  Tia QLNN K3 3,6         6,0 8,0 2,0 2 2  
Phạm Thị Du ĐHSPMN K3 3.7         7.0 8.0 2.0 2 2  
Phạm Thị  Hải ĐHSPMN K3 3.8         8.0 8.0 2.0 2 2  
Hoàng Thị  Hoàn ĐHSPMN K2 3.5         7.0 7.0 2.0 2 2  
22 Nguyên lý chủ nghĩa Mac – Lê Nin 2 Nguyễn Thị Tình Lê Thị  Chuyền QLTDTT K4                 3 36 Ngày 05, 06, 07, 08, 09/7/2018 P304B Miễn đóng tiền
Lê Văn  Đại QLTDTT K4   3.0             3 36 Miễn đóng tiền
Ngyễn Thị  Linh QLTDTT K4                 3 36 Miễn đóng tiền
Lê Ngọc  Nam QLTDTT K4                 3 36 Miễn đóng tiền
Lê Văn  Phú QLTDTT K4                 3 36 Miễn đóng tiền
Lê Hoài  Sơn QLTDTT K4                 3 36 Miễn đóng tiền
Nguyễn Thị  Út QLTDTT K4                 3 36 Miễn đóng tiền
Nguyễn Đình  Anh CTXH K1 1,9         5.0 7.0 0.0 3 36  
Nguyễn Thị  Giang LTQLVHK5B 0.0 0.0       0.0 0.0   3 36  
Phạm Văn  Hóa LTQLVHK5B 0.0 0.0       0.0 0.0   3 36  
Trịnh  THị  Loan LTSPANK5B 0.0         0.0 0.0   3 36  
Nguyễn Thị Ly  Ly ĐHTNLTK1B 0.0         0.0     3 36  
Trịnh Hồng Nhung TNK3 3.9         6.0 6.0 3.0 3 2 Thi lại theo lịch  
23 Tâm lý học đại cương Trần Thị Vân Hoàng THị  Chiến ĐHSPANK6 2,5           8.0 0.0 3 36 Ngày 16, 17, 18, 19, 20/7/2018 P504C  
Phạm Như  Công ĐHSPANK6 2,1           7.0 0.0 3 36  
Đào Thị  Hoa ĐHSPANK6 1,8           6.0 0.0 3 36  
Lê Thị Thảo ĐHSPANK6 2,0           6.0 0.0 3 36  
Lê Phú Dũng QTKSK3 0.0         0.0 0.0 0.0 3 36  
Lê Thị  Chuyền QLTDTT K4                 3 36  
Lê Văn  Đại QLTDTT K4                 3 36 Miễn đóng tiền
Ngyễn Thị  Linh QLTDTT K4                 3 36 Miễn đóng tiền
Lê Ngọc  Nam QLTDTT K4                 3 36 Miễn đóng tiền
Lê Văn  Phú QLTDTT K4                 3 36 Miễn đóng tiền
Lê Hoài  Sơn QLTDTT K4                 3 36 Miễn đóng tiền
Nguyễn Thị  Út QLTDTT K4                 3 36  
Cao Thái Sơn QTDVDL&LH K2 1.8             0.0 3 36  
Tặng  Thị  Mụi ĐHSPANK6 3,8           7.0 2.5 3 2 Thi lại theo lịch  
Đặng Thị Phương Thảo TKTTK2 3.9         6.0 6.0 3.0 3 2  
Lav Sai Bụn  Sụ ĐHSPANK6 3,7           5.0 3.0 3 2  
Lô chí  Thiện ĐHSPMTK6 3,9           7.0 2,5 3 2  
Lê Đình   Thuần ĐHSPMTK6 3,8           6,5 2,5 3 2  
24 Tiếng Anh Hoàng Thị Huệ Trương Thị  Giang TCNKANK30 0.0         0.0 0.0   2 24 Ngày 16, 17, 18/6/2018 P306B  
Đới Thùy  Linh TCNKANK30 0.0         0.0 0.0   2 24  
Lê Thị  Linh TCNKANK30 0.0         0.0 0.0   2 24  
Phạm Thị Thu  Trang TCNKANK30 0.0         0.0 0.0   2 24  
Nguyễn Hạ  Vy TCNKANK30 0.0         0.0 0.0   2 24  
25 Tiếng anh cơ bản 1 Hoàng Thị Huệ Phạm Tuấn  Anh QLNN K1 2,5         6.0 6.0 1.0 4 48 Ngày 02, 03, 04, 05, 06, 07/7/2018 P306B  
Phạm Văn Chiểu QLNN K1 2,4         5.0 6.0 1.0 4 48  
Lê Thị  Chuyền QLTDTT K4                 4 48  
Lê Văn  Đại QLTDTT K4                 4 48 Miễn đóng tiền
Nguyễn Thành Đạt QLNN K3 0.0         0.0 0.0 0.0 4 48  
Lê Thị Dung ĐHSPMN K3         0.0 0.0 0.0 0.0 4 48  
Ngyễn Thị  Linh QLTDTT K4                 4 48 Miễn đóng tiền
Lê Ngọc  Nam QLTDTT K4                 4 48 Miễn đóng tiền
Lê Thị Nhung ĐHSPMN K3           7.0 6.5 0.0 4 48  
Lê Thị Kim Oanh ĐHSPMN K3           7.5 6.0 0.0 4 48  
Lê Văn  Phú QLTDTT K4                 4 48 Miễn đóng tiền
Nguyễn Diệu Quỳnh ĐHSPMN K2 2.1         7.0 7.0 0.0 4 48  
Lê Hoài  Sơn QLTDTT K4                 4 48 Miễn đóng tiền
Vũ Văn  Sơn QLTDTTK3           6.0 7.0   4 48 Đóng tiền
Vi Thị Kiều Trang ĐHSPMN K3         7.5 5.5 0.0 1.9 4 48  
Lương Văn Tuân QLNN K1 2,4         5,5 5,5 1,0 4 48  
Nguyễn Thị  Út QLTDTT K4                 4 48  
Phạm Như  Công ĐHSPANK6 1,7         5.0 0.0   4 48  
Nguyễn Hoàng QTKSK3 1.8             0.0 4 48  
Lại Thị Phương Hoa QTKSK3 3.7             2.0 4 48  
Nguyễn Đình  Minh ĐHSPANK6 2,4         5.0 0.0   4 48  
Tặng  Thị  Mụi ĐHSPANK6 1,8         5,5 0.0   4 48  
Lường Thị Lan TKTTK3 3.0         7.5 7.5 1.0 4 48    
Lữ Văn Mừng TKTTK3 2.6         6.0 6.5 1.0 4 48    
Trần Trí Kiên ĐHK5 1.4         7.0 7.0 0.0 4 48    
Nguyễn Trung Thành ĐHK5 0.0         0.0 0.0 0.0 4 48    
Trịnh Hồng Nhung TNK3 1.4         0.0 7.0 0.0 4 48    
Trương Tuấn Nghĩa TNK5           0.0 0.0 0.0 4 48    
Hoàng Thị Hoàn ĐHSPMN K2         7.0 5.0 3.0 3.8 4 2 Thi lại theo lịch  
Hà Thị  Hương ĐHSPMN K2         7.5 5.0 3.0 3.9 4 2  
Phạm Thùy Nga CTXH K2 3,6         8,0 7,0 2,0 4 2  
Nguyễn Minh Phương ĐHSPMN K2 3.5         6.5 7.0 2.0 4 2  
Lương Thị Phượng ĐHSPMN K2 3.6         7.5 7.0 2.0 4 2  
Lê Đình Tùng VHDL K4 3.5             3.0 4 2  
Chin Đa Văn Na  Vông ĐH QLVH K5 3.5 7.0       7.0 2.0   4 2  
26 Phương pháp nghiên cứu khoa học Nguyễn Thị Hà Nguyễn Quang  Ánh QLTDTT K3                 2 24 Ngày 05, 06, 07/7/2018 P303B Miễn đóng tiền
Bùi Trung  Mạnh QLTDTT K3                 2 24 Miễn đóng tiền
Lê Văn  Nghĩa QLTDTT K3                 2 24 Miễn đóng tiền
Hoàng Văn  Tám QLTDTTK3           8.0 7.0 0.0 2 2 Miễn đóng tiền
Lưu Vũ  QLTDTT K3                 2 24 Miễn đóng tiền
Nguyễn Hoàng QTKSK3 0.0             0.0 2 24  
Trần Hoàng Sơn QTKSK3 2.2             0.0 2 24  
Mạc Văn  QTKSK3 2.0             0.0 2 24  
Nguyễn Đình  Anh CTXH K1             0.0 0.0 2 24  
Thào A QLNN K2             0.0 0.0 2 24  
Tô Ngọc Thanh ĐHK5 3.5         0.0 0.0 5.0 2 24  
Lương Quốc  Hoàng ĐH TTH K4 2.2 8.0       7.0 0.0   2 24  
Đỗ Thị  Ninh ĐHSPANK5 0.0           0.0   2 24  
Phạm Tiến Phi QLNN K1             0.0 0.0 2 24  
27 Tiếng anh cơ bản 2 Hoàng Thị Huệ Trịnh Huy Minh QTDVDL&LH K2 2.3             0.0 3 36 Ngày 09, 10, 11, 12, 13/7/2018 P306B  
Nguyễn Đình  Anh CTXH K1 1,9         5.0 7.0 0.0 3 36  
Phạm Tuấn Anh QLNN K1 1,6         6.0 5.0 0.0 3 36  
Lê Thị  Chuyền QLTDTT K4                 3 36 Miễn đóng tiền
Lê Văn  Đại QLTDTT K4   3.0             3 36 Miễn đóng tiền
Dương Thị Thùy Linh VHDL K4 3.6               3 36  
Ngyễn Thị  Linh QLTDTT K4                 3 36 Miễn đóng tiền
Lê Ngọc  Nam QLTDTT K4                 3 36 Miễn đóng tiền
Lê Văn  Phú QLTDTT K4                 3 36 Miễn đóng tiền
Lê Hoài  Sơn QLTDTT K4                 3 36 Miễn đóng tiền
Lê Đình Tùng VHDL K4 3.6             2.5 3 36  
Nguyễn Thị  Út QLTDTT K4                 3 36 Miễn đóng tiền
Trần Thị Bích ĐHSPMN K1 3.7         7.0 6.0 2.5 3 2 Thi lại theo lịch  
Ng. Thi Diệu Hoa VHDLK5 3.7             2.0 3 2  
Lữ Văn Mừng TKTTK3 3.8         7.0 6.5 2.5 3 2  
Nguyễn Thu Trang QTKSK2 3.9             2.5 3 2  
Trịnh Như Giang QLNN K2 3,3         7,0 6,0 2,0 3 2  
Cao Văn  Hải QLNN K2 3,2         7,0 5,5 2,0 3 2  
Phạm Thị Hằng ĐHSPMN K1 3.8         7.0 5.0 3.0 3 2  
Dương Thị Hòa ĐHSPMN K1 3.9         8.0 6.5 2.5 3 2  
Hoàng Văn  Hùng QLNN K2 3,3         7,0 6,0 2,2 3 2  
Lang Thị Nhung ĐHSPMN K1 3.7         7.0 6.0 2.5 3 2  
Phạm Tiến  Phi QLNN K1 3,8         7.0 5.0 3.0 3 2  
Mùa Láo Thấy QLNN K1 3,7         7.0 6.0 2,5 3 2  
Lê Thị  Thương ĐHSPMN K1 3.9         8.0 6.5 2.5 3 2  
Hoàng Xuân Trường QLNN K2 3,2         7,0 5,5 2,0 3 2  
Lương Văn Tuân QLNN K1 3,6         6.0 6.0 2,5 3 2  
Lê Hà Uyên QTKSK2 3.8             2.5 3 2  
28 Tiếng việt thực hành Hoàng Kim Oanh Lê Thị Dung ĐHSPMNK3         0.0 0.0 0.0 0.0 3 36 Ngày 02, 03, 04, 05, 06/7/2018 P304B  
Lê Thị Kim Oanh ĐHSPMNK3         8.5 8.0 0.0 2.5 3 36  
29 Tin học đại cương Tào Ngọc Biên Nguyễn Thị Vân Anh ĐHSPMNK3   7.0 8.0 3.0       6.2 3 36 Ngày 23, 24, 24, 26, 27/7/2018 PTH  
Lê Văn  Đại QLTDTT K4                 3 36 Miễn đóng tiền
Lê Thị Dung ĐHSPMNK3   0.0 0.0 0.0       0.0 3 36  
Hà Thị  Dương ĐHSPANK5   0.0 0.0 0.0         3 36  
Lê Ngọc  Nam QLTDTT K4                 3 36 Miễn đóng tiền
Lê Văn  Phú QLTDTT K4                 3 36 Miễn đóng tiền
Nguyễn Minh Phương ĐHSPMNK2   0.0 0.0 0.0       0.0 3 36  
Nguyễn Diệu Quỳnh ĐHSPMNK2   0.0 0.0 0.0       0.0 3 36  
Nguyễn Trung Thành ĐHK5 0.0 0.0 0.0 0.0         3 36  
Lê Hoài  Sơn QLTDTT K4                 3 36 Miễn đóng tiền
Lạ Khăm Kẹo Phôm Mạ  Vông ĐH QLNN K3   0.0 0.0 0.0         3 36  
Phạm Như  Công ĐH SPAN K6   7.0 0.0 0.0         3 24  
Trương Tuấn  Nghĩa ĐH TN K5   3.0 3.0 5.0         3 24  
Phút Đa Văn Năm Thạ  Phon ĐH QLNN K3   4.0 0.0 1.0         3 24  
Khăm Quý Chăn Tha  Vông ĐH QLNN K3   4.5 0.0 1.0         3 24  
Khun Phết Tha  Vông ĐH QLNN K3   0.0 4.5 1.0         3 24  
A Linh Kéo Mi  Xay ĐH QLNN K3   7.0 0.0 1.0         3 24  
Trương Tuấn Nghĩa TNK5   3.0 3.0 5.0         3 24  
Lê Văn Quang TNK5   3.0 4.0 5.0         3 12  
Nguyễn Thị Vân  Anh ĐH SPAN K6   8.5 7.0 3.0         3 12  
Tô Thị Vân  Anh ĐH QTKS K4   8.5 7.0 2.0         3 12  
Thò Bá  ĐH CTXH K3   7.5 5.0 0.0         3 12  
Hồ Thị Linh  Chi ĐH GDMN K3   5.0 5.0 1.0         3 12  
Hồ Thị Linh Chinh ĐHSPMNK3   5.0 5.0 1.0       3.7 3 12  
Đỗ Thị Hương  Giang ĐH GDMN K3   8.0 7.0 1.0         3 12  
Phạm Thị  Hải ĐH GDMN K3   7.0 5.0 2.0         3 12  
Dương Thị Hòa ĐHSPMNK1   7.0 6.0 0.0       4.3 3 12  
Ngô Thị Thu  Hoài ĐH GDMN K3   5.0 4.0 2.0         3 12  
Vi Thị  Hồng ĐH GDMN K3   7.5 6.0 2.5         3 12  
La Phon Ma Mưn  Hương ĐH QLNN K3   6.5 4.0 2.0         3 12  
Đào Thu Huyên ĐHSPMNK3   6.0 6.0 2.0       4.7 3 12  
Phu Văn Vông Ma  La ĐH QLNN K3   6.0 7.0 0.0         3 12  
Sổm Chít Sẻng A  Lun ĐH QLNN K3   7.0 4.0 1.0         3 12  
Lê Thị  ĐHSPMNK1   8.0 8.0 0.0       5.3 3 12  
Lê Thị  Nhung ĐH GDMN K3   5.0 6.0 2.5         3 12  
May Thít Kéo On  Phăn ĐH GDMN K3   4.0 4.0 2.5         3 12  
Lê Văn  Quang ĐH TN K5   3.0 4.0 5.0         3 12  
Nguyễn Hữu  Quyền DDH DL&LH K3   0.0 6.0 6.0         3 12  
Ết Bun Mi  Súc ĐH QLNN K3   6.0 4.5 2.0         3 12  
Bùi Thu  Thảo ĐH CTXH K3   6.5 5.0 0.0         3 12  
Mùa Láo Thấy QLNN K1   5,0 5,0 0,0         3 12  
Sụ Pha Kon Sẻng A  Thít ĐH QLNN K3   6.0 4.0 1.0         3 12  
Bùi Thị  Trang ĐH GDMN K3   5.0 5.0 1.0         3 12  
Lê Thị Huyền  Trang ĐH DL&LH K3   0.0 8.0 8.0         3 12  
Lương Văn Tuân QLNN K1   5,0 5,0 0,0         3 12  
Phoon Thong Văn Na  Xay ĐH CTXH K3   6.0 4.5 2.0         3 12  
Phút Thị Đa Ma Sỷ Xôn  Xay ĐH QLNN K3   6.0 6.0 1.0         3 12  
May thit kéo on  phăn ĐHSPMNK3   4.0 4.0 2.5       3.5 3 12  
30 Tin học Lưu Vũ Nam Trương Thị Giang TCTNK30   0.0 0.0           2 24 Ngày 03, 04, 05/7/2018 P303B  
Đới Thùy Linh TCTNK30   0.0 0.0           2 24  
Nguyễn Thành Lộc TCMTK30   5.0 0.0           1 12  
Nguyễn Hạ Vy TCTNK30                 2 24  
31 Tư tưởng Hồ Chí Minh Vũ Hoàng Oanh NguyênTuấn  Anh ĐHSPANK4 2,4           0.0   2 24 Ngày 23, 24, 25/7/2018 P301B  
Thào A  Cù  QLNN K2 2,4         8,0 8,0 0,0 2 24  
Nguyễn Hoàng QTKSK3 0.0             0.0 2 24  
Nguyễn Thị  Hoa ĐHSPMTK5 2,4         8.0 0.0   2 24  
Nguyễn Quang  Ánh QLTDTT K3                 2 24 Miễn đóng tiền
Nguyễn Thu Hiền TKTTK3 3.1         8.0 8.0 1.0 2 24  
Lường Thị Lan TKTTK3 3.1         8.0 8.0 1.0 2 24  
Lữ Văn Mừng TKTTK3 3.1         7.0 6.5 1.5 2 24  
Hà Thị Thảo TKTTK3 3.5         8.0 8.0 1.5 2 24  
Lương Quốc  Hoàng ĐH TTH K4 2.3 7.0       8.0 0.0   2 24  
Bùi Trung  Mạnh QLTDTT K3                 2 24 Miễn đóng tiền
Lê Văn  Nghĩa QLTDTT K3                 2 24 Miễn đóng tiền
Hoàng Văn  Tám QLTDTTK3           8.0 8.0 0.0 2 24 Miễn đóng tiền
Lưu Vũ  QLTDTT K3                 2 24 Miễn đóng tiền
II KHOA SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT & ÂM NHẠC                                
32 Âm nhạc truyền thống Việt Nam Nguyễn Tiến Thành Nguyễn Đức  Cảnh ĐHTNK3 3.0           1.5   2 24 Ngày 17, 18, 19/7/2018 P302C  
Lê Đức  Công ĐHTNK3 3.8           2.5   2 24  
Tạ Quang  Cường ĐHTNK3 3.6           2.5   2 24  
Nguyễn Thị Ly  Ly ĐHTNLTK1B 0.0         0.0     2 24  
Nguyễn Ngọc  Nhi ĐHTNK3 1.9           1.0   2 24  
Nguyễn Thị Hồng  Nhung ĐHTNK3 2.8           1.5   2 24  
33 Chỉ huy hợp xướng Ngyễn Tiến Thành Lê Văn  Khương ĐHSPANK5   0.0 0.0           2 24 Ngày 28, 29, 30/6/2018 P302C  
Trịnh  Xuân  Thanh LTSPANK5B   0.0 0.0           2 24  
34 Giáo dục học Lã Thị Tuyên Lê Duy  Đô ĐHSPANK4 0.0         0.0 0.0   4 48 Ngày 02, 03, 04, 05, 06, 07/7/2018 P302C  
Nguyễn Thị  Hoa ĐHSPMTK5 2,4         8.0 0.0   4 48  
35 Hòa âm 1 Vi Minh Huy Hà Thị  Dương ĐHSPANK5 0,2         0.0 0.0   2 24 Ngày 28, 29, 30/6/2018 P303C  
Lê Thị  Linh ĐHTNK3 1.3           0.0   2 24  
Nguyễn Thị  Nguyệt ĐHTNK3 1.5           0.0   2 24  
Nguyễn Thị Hồng  Nhung ĐHTNK3 1.2           0.0   2 24  
Đỗ Thị  Ninh ĐHSPANK5 0,3         0.0 0.0   2 24  
36 Hòa âm 2 Nguyễn Tiến Thành Lê Thị  Linh ĐHTNK3 0.5         0.0 0.0   2 24 Ngày 02, 03, 04/7/2018 P303C  
Nguyễn Thị  Nguyệt ĐHTNK3 0.5         0.0 0.0   2 24  
Nguyễn Thị Hồng  Nhung ĐHTNK3 3.3           2.0   2 24  
Nguyễn Thị Như  Quỳnh ĐHTNK3 0.5         0.0 0.0   2 24  
37 Hợp xướng Nguyễn Tiến Thành Lâm Thúy  ĐHSPANK4   0.0 0.0           2 24 Ngày 02, 03, 04/7/2018 P304C  
Phạm Văn  Tự LTSPANK5B   0.0 0.0           2 24  
38 Kỹ thuật diễn viên Dương Anh Tuấn
Phạm Hồng Hải
Nguyễn Thị Hồng  Nhung ĐHTNK3 2.0 0.0 0.0 6.0         2 24 Ngày 02, 03, 04/7/2018 P308B  
Nguyễn Thị Như  Quỳnh ĐHTNK3 4.3 6.0 0.0 7.0         2 24  
39 Ký xướng âm 2 Phạm Ngọc Đỉnh Phạm Như  Công ĐHSPANK6     0.0           2 24 Ngày 18, 19, 20/6/2018 P302C  
Hà Thị  Dương ĐHSPANK4 2,4 4,8 0.0           2 12  
Nguyễn ĐÌnh  Minh ĐHSPANK6     0.0           2 24  
Nguyễn Đình  Minh ĐHSPANK6   0.0 0.0           2 24  
Trịnh Xuân  Thanh LTSPANK5B   0.0 0.0           2 24  
Lê Phương Thảo ĐHSPANK6   0.0 0.0           2 24  
Phạm Văn  Tự LTSPANK5B   0.0 0.0           2 24  
Nguyễn Thị Ly  Ly ĐHTNLTK1B 0.0 0.0 0.0           2 24  
Nguyễn Thị Hồng  Nhung ĐHTNK3 1.5 3.0 0.0           2 24  
40 Ký xướng âm 3 Vi Minh Huy Lê Thị  Linh ĐHTNK3 4.8 3.0 6.5           2 24 Ngày 28, 29, 30/6/2018 P303C  
Nguyễn Thị Ly  Ly ĐHTNLTK1B 0.0 0.0 0.0           2 24  
Nguyễn Thị  Nguyệt ĐHTNK3 4.3 3.5 5.0           2 24  
Nguyễn Ngọc  Nhi ĐHTNK3 2.0 4.0 0.0           2 24  
Thao Cá  Dinh ĐHSPANK5   3.0 3.0           2 24  
Hà Thị  Dương ĐHSPANK5   0.0 0.0           2 24  
Lê Văn  Khương ĐHSPANK5   3.0 3.0           2 24  
Nguyễn Thế  Sơn LTSPANK5B   0.0 0.0           2 24  
Trịnh  Xuân  Thanh LTSPANK5B   0.0 0.0           2 24  
Phạm Văn  Tự LTSPANK5B   0.0 0.0           2 24  
41 Ký xướng âm 4 Đoàn Tiến Dũng Hà THị  Dương ĐHSPANK5   0.0 0.0           2 24 Ngày 02, 03, 04/7/2018 P303C  
Lê Văn  KHương ĐHSPANK5   0.0             2 24  
Nguyễn Ngọc  Nam ĐHSPANK5   0.0             2 24  
Lê Thị  Linh ĐHTNK3 2.5 5.0 0.0           2 24  
Nguyễn Thị  Nguyệt ĐHTNK3 2.5 5.0 0.0           2 24  
42 Ký xướng âm 5 Đoàn Tiến Dũng Nguyễn Đức  Cảnh ĐHTNK3 3.3 6.5 0.0           2 24 Ngày 05, 06, 07/7/2018 P304C  
Lê Quang  Cường ĐHTNK3 3.0 6.0 0.0           2 24  
Tạ Quang  Cường ĐHTNK3 3.8 7.5 0.0           2 24  
Lê Thị  Linh ĐHTNK3 0.0 0.0 0.0           2 24  
Nguyễn Thị  Nguyệt ĐHTNK3 0.0 0.0 0.0           2 24  
Nguyễn Ngọc  Nhi ĐHTNK3 0.0 0.0 0.0           2 24  
Nguyễn Thị Hồng  Nhung ĐHTNK3 2.5 5.0 0.0           2 24  
Nguyễn Thị Như  Quỳnh ĐHTNK3 3.5 7.0 0.0           2 24  
43 Lý thuyết âm nhạc 1 Vi Minh Huy NguyênTuấn  Anh ĐHSPANK4 0.0         0.0 0.0   2 24 Ngày 18, 19, 20/6/2018 P202C  
Thao Cá  Dính ĐHSPANK5 3,2         6.0 2.0   2 24  
Hà Thị  Dương ĐHSPANK5 0.0         0.0 0.0   2 24  
Phạm Ngọc  Huân ĐHSPANK4 3,5         0.0 5.0   2 24  
Lê Đức  Anh ĐHTNK4 2.8           1.0   2 24  
Nguyễn Trọng  ĐHTNK4 3.2           2.0   2 24  
Lê Quang  Cường ĐHTNK3 3.7           3.0   2 2 Thi lại theo lịch  
44 Lý thuyết âm nhạc 2 Nguyễn Tiến Thành Phạm Như  Công ĐHSPANK6           0.0 0.0   3 36 Ngày 28, 29, 30/6/2018 P202C  
Nguyễn Minh  Hồng ĐHSPANK6           0.0 0.0   3 36  
Đỗ Thị  Ninh ĐHSPANK5 0.0         0.0 0.0   3 36  
Lê Phương Thảo ĐHSPANK6           0.0 0.0   3 36  
Nguyễn Ngọc  Nhi ĐHTNK3 3.0           1.5   3 36  
Nguyễn Thị Hồng  Nhung ĐHTNK3 2.3           1.0   3 36  
Nguyễn Trọng  ĐHTNK4 2.4           1.0   3 36  
Lê Thị  Linh ĐHTNK3 3.7           2.0   3 2 Thi lại theo lịch  
45 Phân tích tác phẩm âm nhạc Đoàn Tiến Dũng Nguyễn Tuấn  Anh ĐHSPANK4 0.0         0.0 0.0   3 36 Ngày 28, 29, 30/6/2018 + 01, 02/7/2018 P203C  
Nguyễn Ngọc  Hiếu ĐHSPANK4 0.0         0.0 0.0   3 36  
Nguyễn Thị Ly  Ly ĐHTNLTK1B 2.0           0.0   3 36  
46 Lịch sử âm nhạc phương Đông Nguyễn Tiến Thành Lê Văn  Khương ĐHSPANK4           6,5 0.0   3 36 Ngày 02, 03, 04, 05, 06/7/2018 P202C  
Nguyễn Thị Hồng  Nhung ĐHTNK3 3.3           2.5   3 36  
47 Piano 1 Phó BM thanh nhạc nhạc cụ phân công Lê Đức  Công ĐHTNK3 1.5 3.0 0.0           2 24 Ngày 02, 03, 04/7/2018 PTH  
Lê Thị  Linh ĐHTNK3 1.5 3.0 0.0           2 24  
Nguyễn Thị  Nguyệt ĐHTNK3 1.5 3.0 0.0           2 24  
Nguyễn Ngọc  Nhi ĐHTNK3 0.0 0.0 0.0           2 24  
Nguyễn Thị Hồng  Nhung ĐHTNK3 1.5 3.0 0.0           2 24  
Nguyễn Thị Như  Quỳnh ĐHTNK3 1.5 3.0 6.0           2 12  
48 Piano 2 Phó BM Thanh nhạc nhạc cụ phân công Đào Quỳnh  Anh ĐHTNLTK1B 1.0 0.0 2.0           2 24 Ngày 05, 06, 07/7/2018 PTH  
Nguyễn Thị Ly  Ly ĐHTNLTK1B 0.0 0.0 0.0           2 24  
Hoàng Thị  Thương ĐHTNLTK3A 2.0 2.0 2.0           2 24  
49 Đọc ghi nhạc 1 Phạm Ngọc Đỉnh Đới Thùy  Linh TCNKANK30 0.0         0.0 0.0   2 24 Ngày 02, 03, 04/7/2018 P304C  
Lê Thị  Linh TCNKANK30 0.0         0.0 0.0   2 24  
Nguyễn Hạ  Vy TCNKANK30 0.0         0.0 0.0   2 24  
Đỗ Hoàng  Anh TCNKANK29 4.0           3.0   2 2 Thi lại theo lịch  
Vũ Tuấn  Anh TCNKANK29 3.5           3.0   2 2  
Dương Tiến  Dũng TCNKANK29 3.0           2.0   2 2  
Trương Thị  Giang TCNKANK30 5.0           4.5   2 2  
Nguyễn Thành  Long TCNKANK29 4.5           4.0   2 2  
Nguyễn Trọng  Tài TCNKANK30 5.0           4.0   2 2  
Phạm Thị Thu  Trang TCNKANK30 4.5           4.0   2 2  
50 Đọc ghi nhạc 2 (2 HT)   Đỗ Hoàng  Anh TCNKANK29 4.5           3.5   2 2 Thi lại theo lịch    
Vũ Tuấn  Anh TCNKANK29 3.5           2.5   2 2  
Dương Tiến  Dũng TCNKANK29 4.0           3.5   2 2  
Bùi Mai  Linh TCNKANK29 5.0           4.0   2 2  
Nguyễn Thị Thu  Linh TCNKANK29 4.5           4.0   2 2  
Nguyễn Thành  Long TCNKANK29 3.5           2.5   2 2  
Hoàng Ngọc  Nhất TCNKANK29 4.0           2.0   2 2  
Đào Thị Hồng  Phúc TCNKANK29 4.5           4.0   2 2  
Cao Thị  Trang TCNKANK29 5.0           4.5   2 2  
51 Đọc ghi nhạc 3 (2 HT) Phạm Ngọc Đỉnh Dương Tiến  Dũng TCNKANK29 1.0           0.0   2 24 Ngày 05, 06, 07/7/2018 P304C  
Bùi Mai  Linh TCNKANK29 2.0           0.0   2 24  
Nguyễn Thành  Long TCNKANK29 0.5         2.0 0.0   2 24  
Phạm Văn Minh  Hiếu TCNKANK28 3.0         5.0 2.0   2 2 Thi lại theo lịch  
Cao Thị  Trang TCNKANK29 4.5           3.5   2 2  
52 Lịch sử âm nhạc Phương Tây Đoàn Tiến Dũng Lê Thị  Linh ĐHTNK3 0.0         0.0 0.0   3 36 Ngày 09, 10, 11, 12, 13/7/2018 P302C  
Nguyễn Tuấn  Anh ĐHSPANK4 0.0         0.0 0.0   3 36  
Phạm Văn  Tự LTSPANK5B 0.0         0.0 0.0   3 36  
53 Tâm lý lứa tuổi & TLSP Nguyễn Thị Hồng Trịnh THị  Loan LTSPANK5B 0.0         0.0 0.0   3 36 Ngày 09, 10, 11, 12, 13/7/2018 P304C  
Trịnh Xuân  Thanh LTSPANK5B 0.0         0.0 0.0   3 36  
Phạm Văn  Tự LTSPANK5B 0.0         0.0 0.0   3 36  
54 Lý thuyết âm nhạc 1 Đinh Văn Luận Trương Thị  Giang TCNKANK30 2.5           1.0   2 24 Ngày 09, 10, 11/7/2018 P308B  
Đới Thùy  Linh TCNKANK30 0.0         0.0 0.0   2 24  
Lê Thị  Linh TCNKANK30 0.5         2.0 0.0   2 24  
Nguyễn Trọng  Tài TCNKANK30 3.0           1.5   2 24  
Phạm Thị Thu  Trang TCNKANK30 2.0           0.0   2 24  
Nguyễn Hạ  Vy TCNKANK30 1.0         0.0 0.0   2 24  
Nguyễn Hoàng  Anh TCNKANK30 4.5           3.0   2 2 Thi lại theo lịch    
Nguyễn Đỗ Nguyên  TCNKANK30 3.0           2.0   2 2  
55 Lý thuyết âm nhạc 2 Đinh Văn Luận Dương Tiến  Dũng TCNKANK29 1.5           0.0   2 24 Ngày 12, 13, 14/7/2018 P308B  
Vũ Tuấn  Anh TCNKANK29 4.5           4.0   2 2 Thi lại theo lịch  
Bùi Mai  Linh TCNKANK29 4.0           3.0   2 2  
Nguyễn Thị Thu  Linh TCNKANK29 4.0           3.0   2 2  
Cao Thị  Trang TCNKANK29 3.5           3.0   2 2  
56 Nhạc cụ 1 Đặng Thanh Tăng Đỗ Thị  Ninh ĐHSPANK5   3.0 0.0           2 24 SV tự liên hệ với Khoa, GV để
 học lại, Khoa gửi kế hoạch cụ thể từng môn cho phòng QLĐT
Thi lại
theo
lịch
chung
 
Phạm Như  Công ĐHSPANK6   0.0             2 12  
Hà Thị  Dương ĐHSPANK5 5,3 3.0             2 12  
Nguyễn Đình  Minh ĐHSPANK6   0.0             2 12  
Nguyễn Ngọc  Nam ĐHSPANK5 4,0   2.0           2 12  
Nguyễn Thế  Sơn LTANK5B 5.0   3.0           2 12  
Laxv Sai Bụn  Sụ ĐHSPANK6   3.0             2 12  
Lê Phương Thảo ĐHSPANK6   0.0             2 12  
Phạm Văn  Tự LTANK5B   0.0 2.0           2 12  
57 Nhạc cụ 2 Đặng Thanh Tăng Nguyễn Ngọc  Nam ĐHSPANK5                 2 24  
Thao Cá  Dính ĐHSPANK5   2.0             2 12  
Lê Văn  Khương ĐHSPANK5     0.0           2 12  
Nguyễn Ngọc   Nam ĐHSPANK5     0.0           2 12  
Đỗ Thị  Ninh ĐHSPANK5   0.0             2 12  
58 Nhạc cụ 3 Đỗ Mạnh Thắng Lâm Thúy  ĐHSPANK4     0.0           2 12  
Nguyễn Ngọc  Hiếu ĐHSPANK4     0.0           2 12  
Trần Thị  Sinh ĐHSPANK4     0.0           2 12  
Nguyễn Anh  Tuấn ĐHSPANK4     0.0           2 12  
59 Múa – Khiêu vũ Hoàng Thanh Hải Nguyễn Thị Ly  Ly ĐHTNLTK1B 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       4 48  
60 Thanh nhạc 1 Ninh Quang Hưng Nguyễn Hạ  Vy TCNKANK30 0.0 0.0 0.0           2 24  
Phạm Như  Công ĐHSPANK4   0.0             2 12  
Trịnh THị  Loan LTSPANK5B   0.0             2 12  
61 Thanh nhạc 3 Lê Thị Tuyết Nguyễn Thị Ly  Ly ĐHTNLTK1B 3.8   0.0           2 12  
62 Thanh nhạc 5 Lê Thị Tuyết Nguyễn Thị Ly  Ly ĐHTNLTK1B 0.0 0.0 0.0           2 24  
63 Thanh nhạc 6 Lê Thị Tuyết Nguyễn Thị Ly  Ly ĐHTNLTK1B 0.0 0.0 0.0           2 24  
64 Thực tập nghề nghiệp   Nguyễn Thị Ly  Ly ĐHTNLTK1B 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       4 48  
65 Phương pháp SPTN Phạm Hoàng Hiền Nguyễn Thị Ly  Ly ĐHTNLTK1B 0.5         0.0     2 24  
66 Tin học chuyên ngành Phạm Ngọc Đỉnh Nguyễn Thị Ly  Ly ĐHTNLTK1B 0.0 0.0 0.0           2 24  
67 Đọc ghi nhạc 6 Nguyễn Tiến Thành Phạm Văn Minh  Hiếu TCNKANK28 3.5           2.5   2 24  
68 Kỹ thuật nhạc cụ cơ bản 1  Đỗ Mạnh Thắng Nguyễn Thành  Long TCNKANK29 0.5         1.3 0.0   2 24  
69 Kỹ thuật nhạc cụ cơ bản 3 Đinh Văn Luận Phạm Văn Minh  Hiếu TCNKANK28 3.9         5.7 3.0   2 2  
70 Kỹ thuật nhạc cụ cơ bản 4 Đinh Văn Luận Phạm Văn Minh  Hiếu TCNKANK28 3.0         5.0 2.0   2 2  
71 Kỹ thuật nhạc cụ cơ bản 5  Đinh Văn Luận Phạm Văn Minh  Hiếu TCNKANK28 1.0         3.0 0.0   2 24  
72 Kỹ thuật nhạc cụ cơ bản 6 Đinh Văn Luận Phạm Văn Minh  Hiếu TCNKANK28 0.5         2.0 0.0   2 24  
73 Kỹ thuật thanh nhạc CB 3 Lê Mai Ly Bùi Mai  Linh TCNKANK29 2.5           0.0   2 24  
74 Thực hành BD nhạc cụ 2 Mai Đông Phạm Văn Minh  Hiếu TCNKANK28 3.7         5.0 3.0   2 2  
75 Thực hành BD nhạc cụ 3 Mai Đông Phạm Văn Minh  Hiếu TCNKANK28 0.7         2.0 0.0   2 24  
78 Thực hành BD nhạc cụ 4 Mai Đông Phạm Văn Minh  Hiếu TCNKANK28 0.7         2.0 0.0   2 24  
77 Thực hành BD nhạc cụ 5 Mai Đông Phạm Văn Minh  Hiếu TCNKANK28 0.0         0.0 0.0   2 24  
79 Lịch sử ÂN Việt Nam Nguyễn Tiến Thành Phạm Văn Minh  Hiếu TCNKANK28 0.0           0.0   1 12  
79 Bố cục 5 Phạm Văn Thắng Lê Tuyết  Mai ĐHSPMTK4   0.0 0.0 0.0         3 36  
80 Trang trí ứng dụng 1 Trần Xuân Tý Lê Thuyết  Mai ĐHSPMTK4 3,3   0.0           2 12  
                                     
Yêu cầu:                                  
      1. Các Khoa thông báo cho sinh viên về lịch học, mức lệ phí học và nộp lệ phí trước khi vào học.  
      2. Hồ sơ học trả nợ phải đảm bảo quy trình từ khâu kế hoạch học, phân công GV dạy, các phiếu điểm tín chỉ, tổ chức thi lấy điểm học phần, bảng điểm tổng kết học phần nợ điểm.   
      3. Giảng viên chỉ dạy khi HSSV xuất trình phiếu xác nhận đã nộp lệ phí đầy đủ (Lệ phí nộp cho Bà Lê Thị Lan Hương phòng Quản lý Đào tạo)  
      4. Thư ký khoa chủ động liên hệ với sinh viên và giảng viên giảng dạy và thực hiện theo dõi quá trình giảng dạy của giảng viên. Hồ sơ dạy học kỳ phụ (danh sách sinh viên dự học, bảng tóm tắt nội dung giảng dạy theo mẫu phòng QLĐT) do thư ký khoa chuẩn bị cho GV. Đối với nhóm môn Đại cương giao cho thư ký khoa GDĐC, môn Tin học cơ bản giao cho thư ký khoa Văn hoá thông tin, nhóm môn Giáo dục thể chất giao cho thư ký khoa Thể dục thể thao chuẩn bị.  
     5. Đối với nhóm môn lý thuyết, thư ký khoa tổng hợp bảng điểm và nhật ký lên lớp và nộp cho phòng Quản lý đào tạo trước ngày 25/7/2018 để phòng lập danh sách sinh viên tham gia học tập gửi phòng Khảo thí và KĐCLGD lên lịch thi. Đối với nhóm môn thực hành, thư ký khoa tổng họp và nộp về phòng QLĐT trước ngày 31/7/2018.  
      6. Phòng Khảo thí & ĐBCLGD làm kế hoạch thi đối với các môn lý thuyết cho HSSV (kết thúc trước 31/7/2018). Môn thực hành không tổ chức thi.  
     Đề nghị các Khoa, các đơn vị liên quan thực hiện đúng quy trình và kế hoạch theo quy định.  
                                     
PHÓ HIỆU TRƯỞNG     PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO         NGƯỜI LẬP    
                                     
                                     
                                     
TS. Lê Thanh Hà     TS. Nguyễn Văn Dũng         Lưu Vũ Nam    
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     

Nguồn tin: khoa Am nhạc,   Tác giả: Khoa Âm nhạc
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp chuyên ngành thanh nhạc - nhạc cụ năm học 2017-2018 (04/05/18)
 Kế hoạch tổ chức chương trình biểu diễn cuối khóa lớp Đại học liên thông chính quy năm học 2017-2018 (04/05/18)
 Kế hoạch tổ chức chương trình biểu diễn cuối khóa lớp Đại học chính quy năm học 2017-2018 (04/05/18)
 Thông báo lịch học kỳ linh hoạt năm 2018 (14/04/18)
 Lịch dự giờ bộ môn thanh nhạc - nhạc cụ (học kỳ II 2017-2018) - chuyên ngành thanh nhạc (12/01/18)
 Lịch dự giờ bộ môn thanh nhạc - nhạc cụ (học kỳ II 2017-2018) - chuyên ngành nhạc cụ (12/01/18)
 Lịch dự giờ bộ môn Lý luận âm nhạc (học kỳ II 2017-2018) (12/01/18)
 Phân công giảng viên ngành thanh nhạc học kỳ II năm học 2017-2018 (12/01/18)
 Phân công giảng viên ngành nhạc cụ học kỳ II năm học 2017-2018 (12/01/18)
 Phân công giảng viên ngành nhạc cụ năm học 2017-2018 (14/09/17)
Hôm nay 13
Hôm qua 305
Tuần này 1390
Tháng này 7201
Tất cả 325466
Browser   (Today) Chi tiết >>
KHOA ÂM NHẠC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA

 
@2015 Bản quyền thuộc về Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
 
Cơ sở 1: Số 561 Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa  Điện thoại: (037) 3953 388 - (037) 3857 421
Cơ sở 2: Số 20 Nguyễn Du, P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa  Điện thoại : (037) 3728 883 
Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS. Trần Văn Thức - Hiệu trưởng nhà trường