Tin mới
 Hiển thị tin tức
Tin tức - Sự kiện

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT BỔ NHIỆM PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA; CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 04 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (01/03/2023)

 

• KỲ HỌP THỨ VII HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, NHIỆM KỲ 2021 - 2026: QUYẾT NGHỊ BỔ NHIỆM PHÓ HIỆU TRƯỞNG VÀ THÔNG QUA MỘT SỐ NỘI DUNG QUAN TRỌNG (23/02/2023)
• KỲ HỌP THỨ SÁU HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA (30/12/2022)
• KỲ HỌP THỨ TƯ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, NHIỆM KỲ 2021 - 2026: QUYẾT NGHỊ BỔ NHIỆM PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA (16/05/2022)
• HỘI ĐỒNG TRƯỜNG THÔNG QUA ĐỀ ÁN SẮP XẾP, TỔ CHỨC LẠI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA (07/04/2022)
• HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ HAI, NHIỆM KỲ 2021-2026 (31/12/2021)
Giới thiệu

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC (24/02/2022)

 

• QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 (22/11/2021)
• QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA (22/11/2021)
Văn bản pháp quy

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật sửa đổi, bố sung một số điều luật của Luật giáo dục đại học (05/01/2022)

 

Hôm nay 6
Hôm qua 320
Tuần này 952
Tháng này 8972
Tất cả 630085
Browser   (Today) Chi tiết >>