Tìm kiếm
 Liên kết Website
Thông báo
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN VĂN HÓA CÔNG VỤ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LICH THANH HÓA

UBND TỈNH THANH HÓA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA,

THỂ THAO VÀ DU LỊCH


Số: 471/KH-ĐVTDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

      Thanh Hóa, ngày  20  tháng   5  năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ

của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

 

     Thực hiện văn bản số 917/SNV-CCVC ngày 14/5/2020 của Sở Nội vụ về việc thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

     Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ với những nội dung chính như sau:

     I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

     1.1. Mục đích

      - Điều chỉnh cách thức ứng xử của từng cá nhân trong Nhà trường theo chuẩn mực đạo đức nhà giáo; tạo môi trường làm việc và học tập thân thiện, hợp tác, trách nhiệm, dân chủ, trung thực, văn minh trong Nhà trường.

      - Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án Văn hóa công vụ đối với công chức, viên chức, giảng viên, người lao động trong toàn trường. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, giảng viên, người lao động phải tham gia và được đánh giá kết quả hàng năm.

      - Tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của công chức, viên chức, giảng viên, người lao động góp phần hoàn thiện nhân cách và lối sống văn hóa; xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; góp phần xây dựng con người Việt Nam yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo.

      1.2. Yêu cầu

      - Các đơn vị trực thuộc Nhà trường quán triệt sâu sắc, đầy đủ các nội dung của Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 06/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đến toàn thể công chức, viên chức, giảng viên, người lao động; tổ chức triển khai đảm bảo tính nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

      - Đảm bảo 100% công chức, viên chức, giảng viên, người lao động của Nhà trường được bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và có năng lực tốt về tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong Nhà trường hàng năm.

      II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

     2.1. Đối với tập thể (Nhà trường và các đơn vị trực thuộc) thực hiện Văn hóa công vụ:

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị; ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị.

- Xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp.

- Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả về văn hóa công vụ đồng thời bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm và tình hình thực tế của đơn vị để thu hút, tập hợp sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

     2.2. Đối với công chức, viên chức, giảng viên, người lao động thực hiện Văn hóa công vụ

     - Tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên, người lao động: phải trung thành với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia.

Khi thực hiện nhiệm vụ phải ý thức rõ về chức trách, bổn phận của bản thân, bao gồm:

      + Chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính; hạn chế tính chậm chễ trong giải quyết công việc, thực hành làm hết giờ và làm hết việc.

      + Phải sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công; tâm huyết, tận tụy, gương mẫu làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao.

      + Phải có ý thức tổ chức kỷ luật; sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức; chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

      + Không gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc của nhà trường và của người học; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người học.

      + Phải công tâm; chủ động xin thôi giữ chức vụ khi nhận thấy bản thân còn hạn chế về năng lực và uy tín.

      - Chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên, người lao động:

      + Trong giao tiếp với học sinh, sinh viên, học viên và phụ huynh: phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người học. Thực hiện “4 xin, 4 luôn” (Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ).

      + Đối với đồng nghiệp phải có tinh thần hợp tác, tương trợ trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; không bè phái gây mất đoàn kết nội bộ của cơ quan, đơn vị.

      + Đối với lãnh đạo cấp trên, phải tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công công việc của cấp trên.

      - Chuẩn mực về đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên, người lao động:

      + Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống. Thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành. Thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đáp ứng với yêu cầu của đổi mới của sự nghiệp giáo dục chung.

     + Không được sa vào các tệ nạn xã hội; phải tuân thủ kỷ luật phát ngôn; không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến hoạt động công vụ.

     + Phải tuân thủ chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; không mê tín dị đoan và có những hành vi phản cảm khi tham gia lễ hội.

     + Có tinh thần đấu tranh phê và tự phê, sẵn sàng tiếp thu ý kiến đóng góp của đồng nghiệp, lãnh đạo; đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy định đạo đức nghề nghiệp.

     + Giảng viên luôn tâm huyết với nghề dạy học, có ý thức giữ gìn danh dự, uy tín và lương tâm nhà giáo; có tinh thần đoàn kết, thương yêu và giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác. Có lòng nhân ái, yêu thương, bao dung, độ lượng, đối xử hòa nhã với đồng nghiệp, với người học. Công bằng trong giảng dạy và giáo dục, đánh giá khách quan, đúng thực chất năng lực người học.

     + Tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người học, tạo bầu không khí học tập tự giác, cởi mở, khuyến khích học sinh tích cực, chủ động, sáng tạo học tập, tạo cơ hội công bằng đối với tất cả học sinh, sinh viên và học viên. Đối với phụ huynh luôn tôn trọng, thẳng thắn, chân tình, khéo léo; thường xuyên quan tâm, chia sẻ thông tin tình hình người học, nhà trường; phối hợp chặt chẽ trong công tác giáo dục; giữ uy tín, phẩm chất, đạo đức nhà giáo.

      - Trang phục của cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên, người lao động phải lịch sự, gọn gàng, phù hợp với tính chất công việc: Nhà trường quy định thứ 2 hàng tuần toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động thực hiện mặc đồng phục, các ngày còn lại trong tuần mặc quần áo lịch sự.

      III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

      3.1. Phòng Hành chính - Tổng hợp

      - Tổ chức xây dựng Kế hoạch và hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 06/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Đăng tải Kế hoạch thực hiện Đề án Văn hóa công vụ trên Website nhà trường.

      - Tăng cường kiểm tra việc thực hiện văn hóa công vụ của các đơn vị theo chương trình, kế hoạch hàng năm hoặc đột xuất.

       - Tổ chức bồi dưỡng về văn hóa công vụ trong Nhà trường theo Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 06/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và lồng ghép các nội dung của Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nội dung trên vào trong hội nghị toàn trường.

      - Theo dõi, tổng hợp kết quả và thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

       3.2. Các đơn vị trực thuộc Nhà trường

      - Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nội dung về văn hóa công vụ tại Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, giảng viên, người lao động trong đơn vị mình.

     - Kịp thời phát hiện các cá nhân có biểu hiện vi phạm, góp ý để sửa chữa, phản ánh với Ban giám hiệu các trường hợp vi phạm.

     - Hàng năm tổng kết đề xuất Nhà trường biểu dương, khen thưởng những cán bộ công chức, viên chức, giảng viên, người lao động có thành tích, gương mẫu trong thực hiện văn hóa công vụ.

      Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Đề nghị Trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

 

           Nơi nhận:                                                             KT. HIỆU TRƯỞNG

              - Sở Nội vụ (để b/c);                                          PHÓ HIỆU TRƯỞNG                  - BGH, CTHĐ (để b/c, t/h);                                           (Đã ký)

              - Các đơn vị trực thuộc (để t/h);

              - Website Nhà trường (để t/b);

               - Lưu: VT                                                              TS. Lê Thanh Hà      

                  

 

                                                                                                                                                                              

 

Nguồn tin: Phòng HCTH
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 THÔNG BÁO TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY, HỌC TẬP ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID - 19 (27/03/20)
 HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU NGND, NGƯT TỈNH THANH HÓA THÔNG BÁO DANH SÁCH VÀ TỔ CHỨC THĂM DÒ DƯ LUẬN (17/03/20)
 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ (24/02/20)
 THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT BỔ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2019 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA (02/01/20)
 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019 (31/12/19)
 DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2019 CỦA NHÀ TRƯỜNG (31/07/19)
 THÔNG TIN, HƯỚNG DẪN CHO CÁC CÁ NHÂN, TẬP THỂ THAM GIA HỘI THI STKT NĂM 2018 - 2019 (19/06/19)
 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN (06/06/19)
 THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRIỂN LÃM SÁCH CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN (11/04/19)
 THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2018 - 2019 (10/04/19)
Hôm nay 14581
Hôm qua 17743
Tuần này 52231
Tháng này 419635
Tất cả 14535563
Browser   (Today) Chi tiết >>
@2015 Bản quyền thuộc về Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
Chịu trách nhiệm nội dung: TS. Lê Thanh Hà - Hiệu trưởng
Địa chỉ: Số 561 Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa  Điện thoại: (0237) 3953 388 - (0237) 3857 421
Email: dhvhttdlth@gmail.com - Website: http://www.dvtdt.edu.vn